Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.24.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 marca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 9 lutego 1920 r.
dotyczące złożenia kaucji przez obcokrajowe zakłady ubezpieczeniowe, działające na ziemiach b. monarchji Austro - Węgierskiej, należących obecnie do Państwa Polskiego.

Na podstawie art. 25 Dekretu o tymczasowej organizacji władz naczelnych z dnia 3 stycznia 1918 r. (Dz. Pr. № 1, poz. 1) i § 17 rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych, Sprawiedliwości, Handlu i Skarbu, b. Monarchji Atustrjackiej z dn. 5 maja 1896 r. (Dz. ust. № 31) oraz stosownie do art. 5 rozporządzenia z dnia 22 - go kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 96) postanawiam co następuje:
Art.  1.

Wszystkie obcokrajowe zakłady ubezpieczeń, działające na ziemiach b. monarchji Austro - Węgierskiej, należących obecnie do Państwa Polskiego, winny do dnia 30 kwietnia 1920 r. złożyć kaucję w Polskiej Krajowej Kasie Pożyczkowej.

Art.  2.

Wysokość kaucji wynosi:

a) dla działu ubezpieczeń na życie: całkowitą rezerwę premji od ubezpieczeń zawartych na terenie terytorjum, określonych w art. 1. Jeżeli rezerwa premji nie może być obecnie dokładnie obliczoną, kaucja oblicza się w wysokości 1/5 tej rezerwy, która przypadała według ostatniego sprawozdania Towarzystwa, albo jego jeneralnej Reprezentacji, dla całej b. monarchji Austro - Węgierskiej. Jak w jednym jednak tak i w drugim wypadku minimum kaucji wynosi marek 400.000 (czterysta tysięcy) marek;
b) dla innych działów ubezpieczeń: kaucja wynosi 400.000 (czterysta tysięcy) marek, jednakże Ministerstwo pozostawia sobie prawo wyznaczania w poszczególnych wypadkach wyższych kaucji w zależności od zakresu działalności zakładu ubezpieczeń na terytorjum, określonem w art. 1.
Art.  3.

Kaucja winna być złożona w gotówce lub w walorach, mających pupilarne bezpieczeństwo na obszarze ziem wskazanych w art. 1.

Art.  4.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia, określenie wysokości kaucji stosownie do art. 2 rozporządzenia, poleca się Wydziałowi Ubezpieczeniowemu przy Ministerstwie Skarbu.

Art.  5.

Towarzystwom, które nie zadośćuczyniły we wskazanym terminie wymaganiom niniejszego rozporządzenia, zostanie wzbroniona dalsza akwizycja ubezpieczeń.