Złączenie Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.110.977

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 grudnia 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 28 grudnia 1934 r.
o złączeniu Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku z Państwowym Zakładem Higjeny.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i art. 1 lit. b) ustawy z dnia 17 marca 1932 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. Nr. 22, poz. 165) postanawiam co następuje:

W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 477) wprowadza się zmiany następujące:

1)
w art. 1 w ust. 1:
a)
spójnik "i" po wyrazach: "(Monitor Polski Nr. 1 z 1922 r.)" zastępuje się przecinkiem;
b)
po wyrazach: "(Monitor Polski Nr. 101)" dodaje się na końcu spójnik "i" oraz od nowego wiersza zdanie o brzmieniu następującem:

"Państwowe Zakłady badania żywności i przedmiotów użytku, utworzone zgodnie z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343)";

c)
wyrazy: "naukowo - badawczy" zastępuje się wyrazami: "naukowo - doświadczalny oraz badawczy";
2)
w art. 3 w ust. 1 spójnik "i" zastępuje się przecinkiem i na końcu przed wyrazami: "(art. 1)" dodaje się wyrazy: "oraz Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku";
3)
w art. 4 na końcu ust. 1 kropkę zastępuje się średnikiem i od nowego wiersza dodaje się zdanie o brzmieniu następującem:

"f) wykonywanie czynności, określonych w art. 11 ust. 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343).";

4)
w art. 5 w ust. ostatnim po wyrazach: "plan finansowo - gospodarczy" dodaje się wyrazy: "oraz zamknięcia rachunkowe (bilanse)";
5)
w art. 6 po ust. 1 dodaje się nowy ustęp o brzmieniu następującem:

"Działy i oddziały Państwowego Zakładu Higjeny, wykonywające zadania, wymienione w art. 4 ust. 1 lit. f), noszą nazwę "Zakład badania żywności i przedmiotów użytku.";

6)
w art. 7 po ust. 1 dodaje się jako ust. 2 nowy ustęp, o brzmieniu następującem:

"Państwowy Zakład badania żywności i przedmiotów użytku, istniejący w Warszawie, staje się działem Państwowego Zakładu Higjeny; Państwowe Zakłady badania żywności i przedmiotów użytku, istniejące w Łodzi, Krakowie, Poznaniu, oraz oddziały Państwowych Zakładów badania żywności i przedmiotów użytku, istniejące w Wilnie i Gdyni, stają się oddziałami filij Państwowego Zakładu Higieny.";

7)
w art. 12 wyrazy: "i jego ekspozytury zastępuje się wyrazami: "jego filje i ekspozytury czasowe (art. 5 ust. 3)";
8)
w art. 13 po ust. 1 dodaje się jako ust. 2 nowy ustęp o brzmieniu następującem:

"Minister Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych wyda. w drodze rozporządzenia szczegółowe przepisy, normujące stosunek Państwowego Zakładu Higjeny i jego filij do władz i organów, wymienionych w art. 10 ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343) oraz do samorządowych pracowni badania żywności i przedmiotów użytku, wymienionych w art. 15 i 16 tegoż rozporządzenia.".

(1)
Wykonanie rozporządzenia niniejszego porucza się Ministrowi Opieki Społecznej.
(2)
Upoważnia się Ministra Opieki Społecznej do ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 10 czerwca 1927 r. o Państwowym Zakładzie Higjeny (Dz. U. R. P. Nr. 84, poz. 477) z uwzględnieniem zmian, wynikających z rozporządzenia niniejszego i z przepisów, wydanych do dnia ogłoszenia jednolitego tekstu, jak również do wprowadzenia numeracji ustępów.
(1)
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1935 r.
(2)
Z dniem tym tracą moc obowiązującą postanowienia art. 11 ust. 3, 4, 6 i 7 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności i przedmiotami użytku (Dz. U. R. P. Nr. 36, poz. 343).