Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.45.380

| Akt utracił moc
Wersja od: 22 czerwca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 26 maja 1922 r.
w przedmiocie złączenia gmin wiejskich Paterek I i Paterek II powiatu wyrzyskiego województwa poznańskiego w jedną samoistną gminę Paterek.

Na mocy § 2 ustęp 3 pruskiej ordynacji wiejskiej dla siedmiu wschodnich prowincji z dnia 3 lipca 1891 r. (Zbiór Ustaw pruskich str. 233) łącznie z art. 14 ustawy z dnia 23 czerwca 1921 r. o wprowadzeniu dekretów, ustaw sejmowych i rozporządzeń Rządu oraz o dalszem uzgodnieniu ustawodawstwa na obszarze b. dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 75, poz. 511) postanawia się co następuje:
§  1. Zezwala się na złączenie gminy wiejskiej Paterek I z gminą wiejską Paterek II w jedną samoistną gminę wiejską Paterek powiatu wyrzyskiego województwa poznańskiego.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.