Rozdział 7 - Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.

Rozdział  7

Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji

1. 
Tworzy się Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji udostępnia się za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest rejestrem jawnym.
3. 
Informacje do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji przekazuje się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

Podmiotem prowadzącym Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.

1. 
W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach rynkowych:
1)
informacje ogólne o kwalifikacji:
a)
nazwę kwalifikacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1,
b)
nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby warunki przedłużenia ważności, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2,
c)
przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3,
d)
odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, o ile właściwa sektorowa rama istnieje i jest włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3,
e)
orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. c,
f)
krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d,
g)
uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. e,
h)
informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. f,
i)
warunki, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 8,
j)
wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5,
k)
dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7,
l)
zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i,
m)
typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. j,
n)
odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k,
o)
streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 ust. 1,
p)
dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6,
q)
termin dokonywania przeglądów kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9,
r)
udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2;
2)
efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4;
3)
informacje o instytucji certyfikującej:
a)
dane, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, e i f,
b)
data nadania uprawnienia do certyfikowania,
c)
data cofnięcia uprawnienia do certyfikowania, data wygaśnięcia tego uprawnienia;
4)
informacje o podmiocie, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej, o której mowa w pkt 3:
a)
dane, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, e i f,
b)
data skreślenia z listy,
c)
data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1;
5)
data włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
6)
kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
7)
nazwa lub firma albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, który wystąpił o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
8)
informacja o statusie kwalifikacji: kwalifikacja funkcjonująca, kwalifikacja zawieszona, kwalifikacja archiwalna.
2. 
W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 1-8, oraz kwalifikacjach w zawodach, o których mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, lit. i, pkt 2 i pkt 3 lit. a.
3. 
W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 8-11:
1)
dane uczelni, prowadzone przez nie studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz prowadzone przez nie szkoły doktorskie;
2)
nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora;
3)
adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
5. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
1. 
Informacje o kwalifikacjach rynkowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. e-h i l-o oraz pkt 3-5, 7 i 8, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.
2. 
Informacje o kwalifikacjach pełnych i cząstkowych, o których mowa w art. 83 ust. 2, przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. 
Informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w:
1)
art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce - udostępnia podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
art. 83 ust. 3 pkt 3 - przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji podmioty, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1.
4. 
Informacje o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 83 ust. 4, przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze.
5. 
Informacje o kwalifikacjach uregulowanych minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 38 ust. 5, a jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1, lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1 - również odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.
6. 
Informacje o kwalifikacjach potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5 i art. 37 ust. 6.
7. 
Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania informacji do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uwzględniając wykorzystanie tej aplikacji do obsługi postępowań przewidzianych w ustawie oraz potrzeby różnych grup obywateli, pracodawców, podmiotów organizujących kształcenie, instytucji rynku pracy oraz organów władz publicznych dotyczące informacji o kwalifikacjach.

Na zasadach określonych w przepisach odrębnych podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji jest uprawniony do dostępu do danych dotyczących kwalifikacji zawartych w rejestrach publicznych oraz będących w posiadaniu organów administracji publicznej i instytucji publicznych, z tym że jeżeli przepisy odrębne przewidują odpłatne udostępnianie tych danych, od podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji nie pobiera się opłat.

1. 
Do zadań podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji należy:
1)
dokonywanie wpisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji i aktualizacji wpisów w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji w zakresie określonym w art. 83;
2)
dokonywanie oceny formalnej wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2, art. 31 ust. 1, art. 41 ust. 2 i art. 53 ust. 2;
3)
wspomaganie podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w ustalaniu właściwości ministra dla rozpatrzenia wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1;
4)
współpraca z ministrem koordynatorem w zakresie ustalania właściwości ministrów dla rozpatrzenia wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1;
5)
zawiadamianie podmiotów, które uzyskały uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej, o modyfikacji danej kwalifikacji rynkowej, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2, oraz o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3;
6)
prowadzenie portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w części dotyczącej Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji;
7)
ułatwianie dialogu i współdziałania różnych interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
8)
organizowanie wymiany doświadczeń w dziedzinie kwalifikacji;
9)
upowszechnianie wiedzy o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, w szczególności za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
10)
przechowywanie, przez okres dwunastu lat, raportów z ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 2, raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1, oraz sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 71 ust. 1 i art. 76 ust. 1.
2. 
Raporty i sprawozdania, o których mowa w ust. 1 pkt 10, podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji udostępnia na wniosek ministrom właściwym, ministrowi koordynatorowi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz Radzie Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1. 
Nadzór nad podmiotem prowadzącym Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 87 ust. 1, sprawuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, w formie dotacji celowej, środki finansowe na realizację zadań, o których mowa w art. 87 ust. 1.