Rozdział 6 - Nadzór nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji wolnorynkowych i kwalifikacji sektorowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  145 - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

Rozdział  6

Nadzór nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji wolnorynkowych i kwalifikacji sektorowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji  145

 Nadzór nad walidacją i certyfikowaniem kwalifikacji wolnorynkowych i kwalifikacji sektorowych włączonych przez ministrów właściwych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji sprawują ministrowie właściwi.

1. 
Instytucja certyfikująca, nie rzadziej niż raz na dwa lata, przedstawia ministrowi właściwemu sprawozdanie z działalności.
2. 
Pierwsze sprawozdanie obejmuje:
1) 147
 informacje potwierdzające spełnianie przez instytucje certyfikujące wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 lub ust. 3 pkt 1 i 2;
2)
opis istotnych elementów walidacji;
3)
opis istotnych elementów funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
3. 
Kolejne sprawozdanie z działalności obejmuje:
1)
zmiany, jakie nastąpiły w odniesieniu do poprzedniego sprawozdania w zakresie, o którym mowa w ust. 2;
2)
wnioski z ewaluacji wewnętrznej, o której mowa w art. 64 ust. 1, jeżeli ewaluacja wewnętrzna została przeprowadzona w okresie od złożenia poprzedniego sprawozdania;
3)
wnioski z ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w art. 68 ust. 1, jeżeli ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w okresie od złożenia poprzedniego sprawozdania;
4)
informacje o podjętych działaniach wynikających z wniosków z ewaluacji wewnętrznej i ewaluacji zewnętrznej, jeżeli ewaluacje były przeprowadzone w okresie od złożenia poprzedniego sprawozdania;
5)
informacje o realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 77.
4. 
Sprawozdanie z działalności instytucja certyfikująca przekazuje również podmiotowi zewnętrznego zapewniania jakości i podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.
1. 
Instytucja certyfikująca jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia ministra właściwego, podmiotu, któremu powierzono wobec niej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o:
1) 148
 niespełnianiu warunków, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 3, oraz o działaniach podjętych w celu spełnienia tych wymagań;
2) 149
 zakończeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności oraz otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu jej upadłości.
2.  150
 Zakończenie lub zawieszenie prowadzenia przez instytucję certyfikującą działalności, o której mowa odpowiednio w art. 41 ust. 2 lub ust. 3 pkt 3, lub otwarcie wobec tej instytucji likwidacji albo ogłoszenie jej upadłości skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa uprawnień nadanych jej do certyfikowania oraz wygaśnięciem z mocy prawa umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do tej instytucji certyfikującej.
3.  151
 Instytucja certyfikująca jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o zmianie danych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 6 lit. a, d oraz e, a także o udzieleniu upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2.
1. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie występowania rażących nieprawidłowości w certyfikowaniu w danej instytucji certyfikującej, minister właściwy może:
1)
zlecić podmiotowi, któremu powierzono wobec danej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w trybie nadzwyczajnym;
2)
przeprowadzić kontrolę w danej instytucji certyfikującej.
2. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości sporządza raport z ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w którym dokonuje opisu ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości w działalności instytucji certyfikującej, oraz określa zalecone działania naprawcze służące poprawie walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucję certyfikującą albo stwierdza, że walidacja i certyfikowanie są prowadzone prawidłowo przez tę instytucję.
1. 
Minister właściwy może przeprowadzić kontrolę w siedzibie instytucji certyfikującej lub w miejscu prowadzenia działalności, żądać dokumentacji posiadanej przez instytucję certyfikującą oraz występować do instytucji certyfikującej o udzielenie informacji związanych z organizacją i przebiegiem walidacji i certyfikowania.
2. 
Minister właściwy zawiadamia instytucję certyfikującą o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3. 
Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez ministra właściwego, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez ministra właściwego i po okazaniu legitymacji służbowej.
4. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. 
Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.
6. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
7. 
O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4 i 6, decyduje minister właściwy.
8. 
Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń, w których działa instytucja certyfikująca, wglądu do dokumentacji posiadanej przez instytucję certyfikującą, sporządzania kopii dokumentacji oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
9. 
Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela instytucji certyfikującej, zwanego dalej "osobą upoważnioną". Osoba upoważniona jest obowiązana udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.
10. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który zawiera:
1)
nazwę instytucji certyfikującej oraz jej dane teleadresowe;
2)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)
miejsce kontroli;
5)
zakres kontroli;
6)
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości w działalności instytucji certyfikującej;
7)
zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
8)
imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz ustalenie, czy stwierdzone nieprawidłowości są rażące;
9)
zalecone działania naprawcze;
10)
pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego protokołu.
11. 
Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upoważnioną osoba przeprowadzająca kontrolę umieszcza w protokole informację o tym fakcie.
12. 
Osoba upoważniona ma prawo zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
13. 
Minister właściwy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, informuje na piśmie osobę upoważnioną o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
14. 
W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są zasadne w całości lub w części, osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.
15. 
W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli bez zmian.
16. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-15 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).
1. 
W wyniku ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w art. 78 ust. 2, lub w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 79, minister właściwy może wyznaczyć termin, w którym zobowiązuje instytucję certyfikującą do podjęcia działań naprawczych pod rygorem cofnięcia uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji.
2.  152
 Minister właściwy cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienie instytucji certyfikującej do certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej, jeżeli:
1)
dokumenty potwierdzające nadanie określonej kwalifikacji instytucja certyfikująca wydała osobom, które nie przeszły z pozytywnym wynikiem prawidłowej walidacji;
2) 153
 instytucja certyfikująca przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 i 3;
3)
instytucja certyfikująca nie podjęła działań naprawczych w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1;
4)
w wyniku ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w art. 78 ust. 2, lub w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 79, w instytucji certyfikującej zostały stwierdzone rażące nieprawidłowości.
3. 
Decyzjom administracyjnym, o których mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o wydaniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2.
5. 
Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 2, skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do instytucji certyfikującej, której uprawnienia zostały uchylone.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie w zakresie art. 41-45, art. 51-58, art. 74 i art. 80 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

145 Rozdział 6 tytuł zmieniony przez art. 9 pkt 57ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
146 Art. 75 zmieniony przez art. 9 pkt 58 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
147 Art. 76 ust. 2 pkt 1 zmieniony przez art. 9 pkt 59 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
148 Art. 77 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez art. 9 pkt 60 lit. a tiret pierwsze ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
149 Art. 77 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 60 lit. a tiret drugie ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
150 Art. 77 ust. 2 zmieniony przez art. 9 pkt 60 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
151 Art. 77 ust. 3 zmieniony przez art. 9 pkt 60 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
152 Art. 80 ust. 2 zdanie wstępne zmienione przez art. 9 pkt 61 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
153 Art. 80 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 61 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.