Rozdział 5 - Zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.

Rozdział  5

Zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania kwalifikacji rynkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

1. 
Walidacja i certyfikowanie prowadzone przez instytucję certyfikującą są objęte systemem zapewniania jakości.
2. 
Na system zapewniania jakości walidacji i certyfikowania składają się:
1)
zewnętrzny system zapewniania jakości;
2)
wewnętrzny system zapewniania jakości.
1. 
Zewnętrzne zapewnianie jakości walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucje certyfikujące wykonuje podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, który został wpisany na listę podmiotów uprawnionych do pełnienia funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących, zwaną dalej "listą".
2. 
Listę prowadzi minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. 
Lista jest podawana do publicznej wiadomości na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1. 
Wpis na listę podmiotu, o którym mowa w art. 51 ust. 1, następuje w drodze decyzji administracyjnej, po przeprowadzeniu naboru na listę.
2. 
W decyzji, o której mowa w ust. 1, wskazuje się grupy kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej, w których dany podmiot może pełnić funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących.
1. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji ogłasza nabór na listę nie rzadziej niż raz na trzy lata. Informację o naborze na listę podaje się na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Z wnioskiem o wpis na listę może wystąpić podmiot, o którym mowa w art. 51 ust. 1, jeżeli:
1)
dysponuje odpowiednio przygotowaną kadrą do wykonywania zadań, o których mowa w art. 66;
2)
posiada wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów;
3)
nie jest instytucją certyfikującą kwalifikacje rynkowe należące do grup kwalifikacji, o których mowa w art. 52 ust. 2;
4)
posiada co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń;
5)
nie zakończył lub zawiesił prowadzenia działalności gospodarczej, lub w stosunku do którego nie została otwarta likwidacja lub nie ogłoszono jego upadłości;
6)
nie posiada zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o ile był obowiązany do ich opłacania.
3. 
Przez kadrę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, należy rozumieć pracowników, którzy jako zespół posiadają:
1)
ogólną wiedzę na temat zintegrowanego systemu kwalifikacji;
2)
wiedzę o zasadach walidacji oraz doświadczenie w zakresie walidacji efektów uczenia się uzyskanych w ramach edukacji formalnej i nieformalnej oraz uczenia się nieformalnego;
3)
wiedzę o zasadach wewnętrznego i zewnętrznego zapewniania jakości w obszarze nadawania kwalifikacji rynkowych należących do grup kwalifikacji, o których mowa w art. 52 ust. 2, oraz doświadczenie w zakresie prowadzenia ewaluacji lub audytów.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 2, zawiera:
1)
dane podmiotu, o którym mowa w art. 51 ust. 1:
a)
nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
b)
siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
d)
(uchylona),
e)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
f)
wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
g)
adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
2)
określenie grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej, o których mowa w art. 52 ust. 2, w odniesieniu do których dany podmiot wnioskuje o pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości;
3)
imiona i nazwiska pracowników danego podmiotu wraz z informacją o ich wykształceniu i doświadczeniu zawodowym w zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 66;
4)
inne informacje mające wpływ na ocenę możliwości wykonywania przez dany podmiot zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność;
2)
oświadczenia o następującej treści:
a)
"Oświadczam, że posiadam co najmniej 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu działalności w zakresie gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń oraz posiadam wewnętrzny system zapewniania jakości przeprowadzanych procesów.",
b)
"Oświadczam, że nie posiadam zaległości z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.",
c)
"Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej są zgodne z prawdą.";
3)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 55 ust. 1.
3. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
5. 
Wniosek składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 53 ust. 2, podlega opłacie. Opłatę w wysokości 2000 zł wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega raz na pięć lat waloryzacji o sumę prognozowanych średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonych w ustawach budżetowych na dany rok kalendarzowy, za ostatnie pięć lat.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania co pięć lat ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującą w kolejnych pięciu latach, obliczoną zgodnie z ust. 2.
1. 
Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w art. 53 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.
2. 
Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę zgodności wniosku z wymogami, o których mowa w art. 54 i art. 55 ust. 1.
3. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 30 dni.
4. 
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje niezwłocznie do ministra właściwego wniosek wraz z informacją o zakresie braków formalnych.
5. 
Poprawny formalnie wniosek podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje do ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
6. 
Termin, o którym mowa w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, biegnie od dnia otrzymania przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprawnego formalnie wniosku, o którym mowa w ust. 5.
1. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powołuje komisję do oceny wniosku, o którym mowa w art. 53 ust. 2.
2. 
W skład komisji wchodzi:
1)
przedstawiciel ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jako przewodniczący komisji;
2)
po jednym przedstawicielu ministrów właściwych dla działów administracji rządowej, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2;
3)
trzech przedstawicieli Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. 
Komisja przedstawia ocenę wniosków ministrowi koordynatorowi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1. 
Wpisu na listę danego podmiotu dokonuje się na okres sześciu lat.
2. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji może, z urzędu, przedłużyć wpis na listę jednokrotnie w odniesieniu do danego podmiotu o kolejne sześć lat, jeżeli dany podmiot prawidłowo wykonuje funkcję zewnętrznego zapewniania jakości.
3. 
Przed przedłużeniem wpisu, o którym mowa w ust. 2, minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zasięga opinii ministrów właściwych dla działów administracji rządowej, o których mowa w art. 52 ust. 2.
1. 
Jeżeli decyzja administracyjna o nadaniu uprawnień danej instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 41 ust. 1, jest ostateczna, minister właściwy wskazuje z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości, któremu powierza wobec tej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości.
2. 
W danej kwalifikacji rynkowej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących uprawnionych do certyfikowania tej kwalifikacji może wykonywać nie więcej niż 5 podmiotów wpisanych na listę.
3. 
Wskazując dany podmiot z listy minister właściwy uwzględnia:
1)
warunek, o którym mowa w ust. 2;
2)
racjonalność ekonomiczną i efektywność wykorzystania istniejących zasobów;
2)
zasadę równomiernego rozdzielania zadań pomiędzy podmioty wpisane na listę.
1. 
Minister właściwy, w drodze umowy, powierza wskazanemu z listy podmiotowi pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej.
2. 
Podmioty, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości w odniesieniu do instytucji certyfikujących w danej kwalifikacji rynkowej, są obowiązane do współpracy w celu zapewnienia spójnego standardu jakości certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej.
3. 
Podmiot, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, może rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1, z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
4. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 1.
5. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:
1)
regulamin pracy komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1,
2)
wzór umowy, o której mowa w ust. 1,
3)
sposób ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy, o której mowa w ust. 1, dla podmiotu, któremu powierza się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej, okres, na jaki umowa może być zawarta, oraz szczegółowe warunki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości oraz różnice w zewnętrznym zapewnianiu jakości wynikające ze specyfiki poszczególnych kwalifikacji.

6. 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) dotyczące umowy zlecenia.
1. 
Kwalifikację rynkową uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1.
2. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o rozpoczęciu funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej.

Instytucja certyfikująca rozpoczyna certyfikowanie danej kwalifikacji rynkowej od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1.

1. 
Instytucja certyfikująca opracowuje i stosuje wewnętrzny system zapewniania jakości.
2. 
Wewnętrzny system zapewniania jakości dotyczy zasad postępowania, procedur, metod oraz rozwiązań organizacyjnych służących zapewnianiu poprawności walidacji i certyfikowania oraz doskonaleniu walidacji i certyfikowania.
3. 
Na wewnętrzny system zapewniania jakości instytucji certyfikującej składają się w szczególności:
1)
rozwiązania zapewniające rozdzielenie procesów kształcenia i szkolenia od walidacji;
2)
stałe monitorowanie i bieżąca ocena walidacji i certyfikowania;
3)
ewaluacja wewnętrzna walidacji i certyfikowania.
4. 
Podmiot upoważniony do przeprowadzania walidacji, o którym mowa w art. 47 ust. 2, posiada wewnętrzny system zapewniania jakości.
1. 
Instytucja certyfikująca przeprowadza ewaluację wewnętrzną w odniesieniu do każdej kwalifikacji rynkowej, do której certyfikowania jest uprawniona, nie rzadziej niż raz na trzy lata.
2. 
Instytucja certyfikująca sporządza raport z ewaluacji wewnętrznej, który zawiera:
1)
analizę dokumentacji z przebiegu walidacji i certyfikowania;
2)
ocenę stosowanych metod walidacji pod względem ich zgodności z wymaganiami, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5, oraz pod względem trafności stosowanych metod i kryteriów;
3)
informacje o działaniach w zakresie doskonalenia metod walidacji i certyfikowania;
4)
informacje o działaniach w zakresie doskonalenia wewnętrznego systemu zapewniania jakości.
3. 
Raport z ewaluacji wewnętrznej instytucja certyfikująca niezwłocznie przekazuje do podmiotu, któremu powierzono wobec niej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji.
1. 
Instytucja certyfikująca na koniec każdego kwartału przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informacje o:
1)
liczbie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie poszczególnych kwalifikacji;
2)
średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie w danym kwartale;
3)
wysokości przychodów uzyskanych w danym kwartale z opłat za walidację i certyfikowanie;
4)
liczbie osób, które nieodpłatnie przystąpiły w danym kwartale do walidacji, zgodnie z umową, o której mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się według stanu na dzień ich przekazania.
3. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są podawane do publicznej wiadomości na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Zewnętrzne zapewnianie jakości wobec danej instytucji certyfikującej obejmuje:

1)
monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej instytucji certyfikującej;
2)
monitorowanie spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3;
3)
ewaluację zewnętrzną walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej.

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości prowadzi monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej instytucji certyfikującej, o którym mowa w art. 66 pkt 1, na podstawie analizy:

1)
raportów z ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 2;
2)
informacji, o których mowa w art. 65 ust. 1;
3)
sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1;
4)
zawiadomień, o których mowa w art. 77.
1. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości, nie rzadziej, niż raz na pięć lat, sporządza raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej w zakresie, o którym mowa w art. 66.
2. 
Raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej zawiera:
1)
wyniki weryfikacji spełniania przez daną instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2;
2)
analizę walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą;
3)
analizę i ocenę funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej;
4)
opis nieprawidłowości w działaniu instytucji certyfikującej, jeżeli zostały stwierdzone, oraz zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
5)
rekomendacje zmian służących poprawie jakości walidacji i certyfikowania przeprowadzanych przez daną instytucję certyfikującą oraz funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości w danej instytucji certyfikującej.
3. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości niezwłocznie przekazuje do danej instytucji certyfikującej oraz do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji raport z zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej.
1. 
W zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art. 66 pkt 2 i 3:
1)
podmiot pełniący funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości może żądać od instytucji certyfikującej udzielenia informacji i wglądu do dokumentacji posiadanej przez instytucję certyfikującą;
2)
osoby wyznaczone przez podmiot pełniący funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, po uprzednim zawiadomieniu instytucji certyfikującej, mają prawo:
a)
wstępu do siedziby instytucji certyfikującej lub miejsca prowadzenia działalności oraz do miejsca prowadzenia walidacji w celu oceny spełniania przez instytucję certyfikującą wymagań, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5 i art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2,
b)
udziału w charakterze obserwatora w wykonywaniu przez instytucję certyfikującą zadań związanych z walidacją.
2. 
Z czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, osoba wyznaczona przez podmiot pełniący funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości sporządza protokół. Protokół podpisuje ta osoba oraz osoba reprezentująca instytucję certyfikującą.

Podmiot, któremu powierzono wobec danej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności instytucji certyfikującej oraz niespełnianiu przez instytucję certyfikującą warunków, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3.

1. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości co trzy lata przedstawia ministrom właściwym dla działów administracji rządowej, o których mowa w art. 52 ust. 2, sprawozdanie z wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości w zakresie określonych grup kwalifikacji rynkowych z tych działów administracji rządowej, obejmujące:
1)
wykaz przeprowadzonych działań w ramach wykonywania funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec określonych instytucji certyfikujących;
2)
wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych w poszczególnych instytucjach certyfikujących;
3)
informację o zakresie i wynikach współpracy, o której mowa w art. 60 ust. 2.
2. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ministra właściwego o:
1)
niespełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz o działaniach podjętych w celu spełnienia tych wymagań;
2)
zakończeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.
2. 
Zakończenie lub zawieszenie prowadzenia przez dany podmiot działalności gospodarczej lub otwarcie wobec tego podmiotu likwidacji albo ogłoszenie jego upadłości skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umów, o których mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do poszczególnych instytucji certyfikujących. W odniesieniu do tych instytucji certyfikujących minister właściwy jest obowiązany niezwłocznie wskazać z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości zgodnie z art. 59 ust. 1.
3. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o zmianie danych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. a.
1. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, na wniosek ministra właściwego albo z własnej inicjatywy, może przeprowadzić kontrolę podmiotu, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości określonych grup kwalifikacji rynkowych z określonych działów administracji rządowej, o których mowa w art. 52 ust. 2, w zakresie prawidłowości wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.
2. 
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest uprawniony do wezwania podmiotu, pod rygorem skreślenia z listy, do usunięcia w wyznaczonym terminie stwierdzonych nieprawidłowości w wykonywaniu zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości.
3. 
Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. poz. 1092 oraz z 2019 r. poz. 730).
1. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego, skreśla z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości, jeżeli:
1)
dany podmiot dwukrotnie odmówił zawarcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1;
2)
dany podmiot nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2;
3)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 70, dany podmiot nie zawiadomił, że w instytucji certyfikującej zostały stwierdzone nieprawidłowości lub instytucja certyfikująca przestała spełniać wymagania, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3;
4)
dany podmiot przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1-3 i 5.
2. 
Skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
3. 
Skreślenie z listy skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umów, o których mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do poszczególnych instytucji certyfikujących. W odniesieniu do tych instytucji certyfikujących minister właściwy jest obowiązany niezwłocznie wskazać z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości zgodnie z art. 59 ust. 1.
4. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o wydaniu decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2.