Rozdział 3 - Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i przegląd kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.

Rozdział  3

Włączanie kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i przegląd kwalifikacji funkcjonujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji włącza się kwalifikacje pełne oraz kwalifikacje w zawodach, o których mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

1. 
Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze mogą włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacje nadawane po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jeżeli został przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do tych kwalifikacji.
2. 
Do przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 21.
3. 
Uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze informują podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji danej kwalifikacji cząstkowej, o której mowa w ust. 1.
1. 
Podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Jeżeli podmiot, o którym mowa w ust. 1, prowadzi działalność gospodarczą, może złożyć wniosek o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, zawiera:
1)
dane podmiotu, o którym mowa w art. 14 ust. 1:
a)
nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
b)
siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1079, 1214, 1495 i 1655), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
d)
(uchylona),
e)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
f)
wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
g)
adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
2)
opis kwalifikacji rynkowej obejmujący:
a)
nazwę kwalifikacji,
b)
nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby warunki przedłużenia ważności,
c)
orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji,
d)
krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację,
e)
uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji,
f)
informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, z uwzględnieniem możliwości przygotowania do jej uzyskania w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub w ramach kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 4 pkt 35a tej ustawy, lub możliwości jej wykorzystania w celu potwierdzania dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy,
g)
w razie potrzeby, warunki, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności wymagany poziom wykształcenia,
h)
wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację,
i)
zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych oraz strategii rozwoju kraju lub regionu,
j)
typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji,
k)
odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji lub dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się;
3)
efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1;
4)
propozycje dotyczące przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji i odniesienia do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży;
5)
informację o orientacyjnym koszcie uzyskania dokumentu potwierdzającego otrzymanie danej kwalifikacji;
6)
kod dziedziny kształcenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 649, 730 i 2294);
7)
kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność;
2)
oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą.";
3)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 1.
3. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
2. 
Wniosek uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1. 
Wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, podlega opłacie. Opłatę w wysokości 2000 zł wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Opłata stanowi dochód budżetu państwa. Opłata nie podlega zwrotowi.
2. 
Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega raz na pięć lat waloryzacji o sumę prognozowanych średniorocznych wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, określonych w ustawach budżetowych na dany rok kalendarzowy, za ostatnie pięć lat.
3. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania co pięć lat ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, obowiązującą w kolejnych pięciu latach, obliczoną zgodnie z ust. 2.
1. 
Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Ocena formalna obejmuje ocenę zgodności wniosku z wymaganiami, o których mowa w art. 15, 16 i art. 17 ust. 1.
3. 
Nieprawidłowe wskazanie we wniosku właściwości ministra nie skutkuje zwrotem wniosku przez podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji. Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji wspomaga podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w ustalaniu właściwości ministra.
4. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji niezwłocznie wzywa podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, do ich usunięcia w terminie 30 dni. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia przez podmiot poprawionego wniosku.
5. 
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 4, wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu.
6. 
Poprawny formalnie wniosek podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje niezwłocznie do ministra właściwego.
1. 
Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, ze środowiskami zainteresowanymi, w szczególności z sektorową radą do spraw kompetencji działającą w branży lub sektorze, których dotyczy kwalifikacja rynkowa objęta wnioskiem, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Minister właściwy odnosi się do opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji.
2. 
Po przeprowadzeniu konsultacji minister właściwy występuje o opinię do specjalistów, którzy:
1)
posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
2)
reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
3)
posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.
3. 
Specjaliści sporządzają opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej.
4. 
Przy korzystaniu z usług świadczonych przez specjalistów stosuje się odpowiednio art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).
1. 
Minister właściwy dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1.
2. 
Ocena wniosku obejmuje:
1)
ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę adekwatności wymagań dotyczących walidacji do tych efektów uczenia się;
2)
ocenę celowości włączenia danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, która uwzględnia w szczególności:
a)
zgodność danej kwalifikacji rynkowej z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
b)
dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
c)
podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
d)
możliwość przygotowania do uzyskania danej kwalifikacji rynkowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub w ramach kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 4 pkt 35a tej ustawy, lub możliwość jej wykorzystania w celu potwierdzania dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy;
3)
wnioski dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1. 
Jeżeli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, minister właściwy przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji rynkowej po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia.
2. 
Porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia dokonuje zespół ekspertów powołany przez ministra właściwego.
3. 
Zespół ekspertów przedstawia ministrowi właściwemu rekomendację dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji rynkowej. Rekomendacja zawiera efekty uczenia się wymagane dla tej kwalifikacji opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1, będące podstawą przypisania tego poziomu, a także odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży.
4. 
Minister właściwy przedkłada rekomendację, o której mowa w ust. 3, do opinii Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
5. 
Jeżeli z rekomendacji wynika, że do danej kwalifikacji cząstkowej należy przypisać 6, 7 lub 8 poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji, minister właściwy może wystąpić o opinię do ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w sprawie zasadności dokonanego porównania wymaganych efektów uczenia dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
6. 
Jeżeli opinia Rady Interesariuszy, o której mowa w ust. 4, jest:
1)
pozytywna - minister właściwy przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji rynkowej zgodnie z treścią rekomendacji, o której mowa w ust. 3;
2)
negatywna - zespół ekspertów sporządza ponownie rekomendację, w której odnosi się do opinii Rady Interesariuszy, a następnie minister właściwy przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji rynkowej zgodnie z treścią ponownie sporządzonej rekomendacji.
7. 
Przy korzystaniu z usług świadczonych przez ekspertów stosuje się odpowiednio art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
8. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:
1)
warunki, jakie muszą spełniać eksperci powoływani do zespołu ekspertów, o którym mowa w ust. 2,
2)
tryb powoływania ekspertów do zespołu ekspertów,
3)
procedurę porównywania efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia oraz sposób dokumentowania przebiegu tej procedury

- uwzględniając właściwe przygotowanie merytoryczne ekspertów i zapobieganie konfliktowi interesów.

Podczas ustalania właściwości ministra, o którym mowa w art. 18 ust. 3, konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 ust. 1, sporządzania opinii, o której mowa w art. 19 ust. 3, oceny wniosku, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz porównywania wymaganych efektów uczenia się dla danej kwalifikacji rynkowej, o którym mowa w art. 21 ust. 2, odpowiednio podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, minister właściwy, specjaliści oraz zespół ekspertów współpracują z podmiotem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.

1. 
Minister właściwy informuje podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku oraz przedstawia uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku.
2. 
Na negatywne rozpatrzenie wniosku nie służy skarga do sądu administracyjnego.

Minister właściwy rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 1, w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania poprawnego formalnie wniosku zgodnie z art. 18 ust. 6. Termin może być jednokrotnie przedłużony o cztery miesiące.

1. 
Minister właściwy w drodze obwieszczenia informuje o włączeniu kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
2. 
Obwieszczenie zawiera informacje o:
1)
nazwie kwalifikacji rynkowej;
2)
nazwie dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji rynkowej, a także okresie jego ważności i w razie potrzeby warunkach przedłużenia ważności;
3)
poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanym do kwalifikacji rynkowej oraz odniesieniu do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeśli ustanowiono Sektorowe Ramy Kwalifikacji w danym sektorze lub branży, zgodne z art. 21 ust. 6;
4)
efektach uczenia się wymaganych dla kwalifikacji rynkowej, zgodne z art. 21 ust. 6;
5)
wymaganiach dotyczących walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację;
6)
w razie potrzeby, dodatkowych wymaganiach wynikających ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczących:
a)
zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2,
b)
zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2,
c)
zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3;
7)
w razie potrzeby, dodatkowych warunkach, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1;
8)
w razie potrzeby, warunkach, jakie musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, w szczególności o wymaganym poziomie wykształcenia;
9)
terminie dokonywania przeglądu kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1, nie rzadziej niż raz na dziesięć lat.
3. 
Kwalifikację rynkową uznaje się za włączoną do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 1.
4. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o włączeniu danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
1. 
Niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, minister właściwy:
1)
podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;
2)
rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy art. 41-45, z tym że opłata, o której mowa w art. 43 ust. 1, wynosi 5000 zł. Opłatę wnosi się po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1.
3. 
Jeżeli obwieszczenie zawiera informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7, podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest obowiązany uzupełnić wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 2, o brakujące informacje.
1. 
Minister właściwy w terminie, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9, dokonuje przeglądu kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Do przeglądu kwalifikacji rynkowej art. 19 stosuje się odpowiednio, z tym że specjaliści, o których mowa w art. 19 ust. 2, sporządzają sprawozdanie zawierające rekomendacje dotyczące przedłużenia funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, modyfikacji tej kwalifikacji albo braku uzasadnienia dla jej nadawania.
3. 
W przypadkach uzasadnionych potrzebami społeczno-gospodarczymi lub na wniosek sektorowej rady do spraw kompetencji minister właściwy może dokonać przeglądu włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji rynkowej w terminie innym, niż określony w art. 25 ust. 2 pkt 9.
4. 
W wyniku przeglądu minister właściwy:
1)
stwierdza, że dana kwalifikacja rynkowa funkcjonuje w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji w zakresie określonym w obwieszczeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 2;
2)
w drodze obwieszczenia informuje o modyfikacji danej kwalifikacji rynkowej;
3)
w drodze obwieszczenia informuje o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej, jeżeli:
a)
w okresie trzech lat poprzedzających dokonanie przeglądu nie został wydany żaden dokument potwierdzający nadanie tej kwalifikacji lub
b)
ze względów społeczno-gospodarczych nadawanie kwalifikacji nie jest uzasadnione.
5. 
Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Modyfikacja danej kwalifikacji rynkowej, o której mowa w art. 27 ust. 4 pkt 2, nie może dotyczyć:

1)
nazwy kwalifikacji;
2)
przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji;
3)
efektów uczenia się wymaganych dla kwalifikacji, jeżeli zmiana w zakresie efektów uczenia się skutkowałaby koniecznością zmiany nazwy kwalifikacji rynkowej lub przypisania innego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do tej kwalifikacji.
1. 
Otrzymanie przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa uprawnień instytucji certyfikujących do certyfikowania tej kwalifikacji oraz wygaśnięciem z mocy prawa umów, o których mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do tych instytucji certyfikujących.
2. 
Osobom, które w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3, rozpoczęły walidację w danej kwalifikacji rynkowej, wydaje się dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji, jeżeli wynik walidacji jest pozytywny.
3. 
Otrzymanie przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej nie powoduje unieważnienia dokumentów potwierdzających nadanie tej kwalifikacji, które zostały wydane przed dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3.

Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o modyfikacji danej kwalifikacji rynkowej oraz o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej.

1. 
W odniesieniu do kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji archiwalnej, sektorowa rada do spraw kompetencji działająca w danej branży lub sektorze, których dotyczy kwalifikacja rynkowa, lub podmiot prowadzący zorganizowaną działalność w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń może wystąpić do ministra właściwego z wnioskiem o przywrócenie tej kwalifikacji statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
2. 
Wniosek zawiera:
1)
dane podmiotu, o którym mowa w ust. 1:
a)
nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
b)
siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
d)
(uchylona),
e)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) albo numer w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o ile został nadany,
f)
wskazanie osób uprawnionych do reprezentowania w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
g)
adres elektroniczny osoby wnoszącej wniosek;
2)
informację, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i.
3. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność;
2)
oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o przywrócenie danej kwalifikacji statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji są zgodne z prawdą.".
4. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
5. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 3, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.
6. 
Wniosek składa się do ministra właściwego za pośrednictwem portalu Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
7. 
Wniosek uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
1. 
Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Ocena formalna obejmuje ocenę zgodności wniosku z wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 2-7.
3. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji niezwłocznie wzywa podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1, do ich usunięcia w terminie 30 dni. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia przez podmiot poprawionego wniosku.
4. 
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu.
5. 
Poprawny formalnie wniosek podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje niezwłocznie do ministra właściwego.
1. 
Minister właściwy rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 31 ust. 1, po zasięgnięciu opinii specjalistów, o których mowa w art. 19 ust. 2.
2. 
Specjaliści sporządzają opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej.
3. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, minister właściwy w drodze obwieszczenia informuje o przywróceniu kwalifikacji rynkowej archiwalnej statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
4. 
Minister właściwy informuje podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku oraz przedstawia uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku.
5. 
Na negatywne rozpatrzenie wniosku nie służy skarga do sądu administracyjnego.
6. 
Minister właściwy rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania poprawnego formalnie wniosku zgodnie z art. 32 ust. 5.
1. 
Niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 33 ust. 3, minister właściwy podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej, której został przywrócony status kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
2. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o przywróceniu kwalifikacji rynkowej archiwalnej statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
1. 
Jeżeli uprawnienia do certyfikowania wszystkich instytucji certyfikujących uprawnionych do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej wygasły na podstawie art. 77 ust. 2 albo zostały cofnięte na podstawie art. 80 ust. 2, dana kwalifikacja z mocy prawa otrzymuje status kwalifikacji rynkowej zawieszonej do czasu nadania przynajmniej jednemu podmiotowi uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji.
2. 
Minister właściwy informuje, w drodze obwieszczenia, o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji rynkowej zawieszonej. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
3. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji zawieszonej.
4. 
Jeżeli ze względów społeczno-gospodarczych jest uzasadnione funkcjonowanie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji zawieszonej, minister właściwy podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji na podstawie art. 41 ust. 2.
5. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o zmianie statusu danej kwalifikacji rynkowej z zawieszonej na funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
6. 
Osobom, które w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, rozpoczęły walidację w danej kwalifikacji rynkowej, wydaje się dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji, jeżeli wynik walidacji jest pozytywny, po uznaniu kwalifikacji rynkowej za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
7. 
Jeżeli ze względów społeczno-gospodarczych nie jest uzasadnione funkcjonowanie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji zawieszonej, lub jeżeli nie nadano uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji na podstawie art. 41 ust. 1, do osób, które w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, rozpoczęły walidację w danej kwalifikacji rynkowej, stosuje się art. 48 i 49.
1. 
Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organ lub kierownika jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, organ samorządu zawodowego lub organ organizacji gospodarczej do:
1)
rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 31 ust. 1,
2)
dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1

- mając na uwadze efektywny przebieg postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. 
Do rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 31 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
1. 
Kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, mogą być włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez ministra właściwego na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego. Do złożenia wniosku stosuje się art. 15 i 16.
2. 
Do rozpatrzenia wniosku stosuje się art. 17-25.
3. 
Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, posiadają izby rzemieślnicze.
4. 
W odniesieniu do izb rzemieślniczych funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, o którym mowa w art. 51 ust. 1, wykonuje Związek Rzemiosła Polskiego.
5. 
Kwalifikację cząstkową, o której mowa w ust. 1, uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 2.
6. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o rozpoczęciu funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji cząstkowej, o której mowa w ust. 1.
7. 
Do kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 26-36, art. 48-50, art. 63-71 i art. 75-80.
1. 
Minister właściwy może włączyć do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikację uregulowaną, jeżeli w odniesieniu do danej kwalifikacji określono:
1)
efekty uczenia się opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1;
2)
wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację;
3)
instytucje, którym nadano uprawnienia do certyfikowania, lub jeżeli uprawnienia do certyfikowania nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1;
4)
w razie potrzeby, dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 41 ust 1;
5)
instytucje, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest wyznaczany z listy zgodnie z art. 59 ust. 1;
6)
w razie potrzeby, dodatkowe wymagania, wynikające ze specyfiki danej kwalifikacji, dotyczące:
a)
zakresu i częstotliwości ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 1 i 2,
b)
zakresu i częstotliwości sporządzania raportów z zewnętrznego zapewniania jakości, o których mowa w art. 68 ust. 1 i 2,
c)
zakresu i częstotliwości składania sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1-3;
7)
w razie potrzeby, warunki, które musi spełnić osoba przystępująca do walidacji, w szczególności wymagany poziom wykształcenia;
8)
okres ważności dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji i, w razie potrzeby, warunki przedłużenia ważności tego dokumentu.
2. 
Minister właściwy przypisuje poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uregulowanej po dokonaniu porównania efektów uczenia wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia. Przepis art. 21 stosuje się.
3. 
Minister właściwy w drodze obwieszczenia informuje o przypisaniu poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uregulowanej oraz o włączeniu kwalifikacji uregulowanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
4. 
Kwalifikację uregulowaną uznaje się za włączoną do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3.
5. 
Minister właściwy informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o włączeniu danej kwalifikacji uregulowanej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w ust. 3.
1. 
W przepisach odrębnych określa się instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3 i 5, jeżeli spełniają one wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 53 ust. 2 pkt 1-3.
2. 
Jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3, do tych instytucji przepisy art. 46-50, art. 63-73 i art. 75-81 stosuje się odpowiednio, z tym że:
1)
jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone także instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5, albo
2)
jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest wyznaczany z listy zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz jeżeli z przepisów odrębnych wynika, że za walidację i certyfikowanie nie pobiera się opłat

- art. 46 nie stosuje się.

3. 
Jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5, do tych instytucji przepisy art. 50, art. 66-73 i art. 75-81 stosuje się odpowiednio, oraz finansowanie zewnętrznego zapewniania jakości zapewnia minister właściwy dla danej kwalifikacji uregulowanej.
4. 
Jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1, lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1, do danej kwalifikacji uregulowanej przepisy art. 41-81 stosuje się odpowiednio.
5. 
Jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1, a z przepisów odrębnych wynika, że za walidację i certyfikowanie nie pobiera się opłat, art. 46 nie stosuje się.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, finansowanie zewnętrznego zapewniania jakości zapewnia minister właściwy dla danej kwalifikacji uregulowanej.
7. 
Jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1 lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest wyznaczany z listy zgodnie z art. 59 ust. 1, kwalifikację uregulowaną uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji po powierzeniu funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej zgodnie z art. 60 ust. 1.
1. 
Przepisy art. 14-25 stosuje się odpowiednio do włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.
2. 
Do kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się art. 26-36 oraz art. 41-81.