Rozdział 2 - Polska Rama Kwalifikacji oraz przypisywanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.

Rozdział  2

Polska Rama Kwalifikacji oraz przypisywanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji

1. 
Ustanawia się Polską Ramę Kwalifikacji. Polska Rama Kwalifikacji służy do klasyfikowania kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji według poszczególnych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji.
2. 
Ogólne charakterystyki efektów uczenia się dla kwalifikacji na poszczególnych poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji obejmują:
1)
uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia;
2)
charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia stanowiące rozwinięcie uniwersalnych charakterystyk pierwszego stopnia, które obejmują:
a)
charakterystyki poziomów 1-4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym uzyskiwanych w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz uczenia się nieformalnego,
b)
charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,
c)
charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4,
d)
charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym uzyskiwanych w ramach edukacji formalnej, edukacji pozaformalnej oraz nieformalnego uczenia się.

Uniwersalne charakterystyki poziomów 1-8 pierwszego stopnia określa załącznik do ustawy.

1. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1-4 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze ogólnym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie języka i komunikowania się - struktury i zasady tworzenia wypowiedzi,
b)
w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych - pojęcia i zależności oraz interpretacje,
c)
w zakresie funkcjonowania społecznego - zasady funkcjonowania, role społeczne i tożsamość;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie języka i komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi oraz posługiwanie się językiem obcym,
b)
w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych - dobór i korzystanie z narzędzi oraz prowadzenie obserwacji i doświadczeń,
c)
w zakresie funkcjonowania społecznego - wyrażanie przynależności do wspólnot,
d)
w zakresie uczenia się - organizację i planowanie;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie języka i komunikowania się - kulturę komunikowania się,
b)
w odniesieniu do zdrowia i środowiska - dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo oraz postawę wobec środowiska,
c)
w zakresie funkcjonowania społecznego - podejmowanie obowiązków, współdziałanie i angażowanie się.
2. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określą, w drodze rozporządzenia, charakterystykę poziomu 5 drugiego stopnia typową dla kwalifikacji uzyskiwanych po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujętą w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
zakres i głębię - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,
b)
kontekst - uwarunkowania, skutki;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,
b)
w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,
c)
w zakresie organizacji pracy - planowanie i pracę zespołową,
d)
w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie ocen - krytyczne podejście,
b)
w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego,
c)
w odniesieniu do roli zawodowej - niezależność i rozwój etosu.
3. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 6-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji uzyskiwanych w ramach systemu szkolnictwa wyższego i nauki po uzyskaniu kwalifikacji pełnej na poziomie 4, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
zakres i głębię - kompletność perspektywy poznawczej i zależności,
b)
kontekst - uwarunkowania, skutki;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie wykorzystania wiedzy - rozwiązywane problemy i wykonywane zadania,
b)
w zakresie komunikowania się - odbieranie i tworzenie wypowiedzi, upowszechnianie wiedzy w środowisku naukowym i posługiwanie się językiem obcym,
c)
w zakresie organizacji pracy - planowanie i pracę zespołową,
d)
w zakresie uczenia się - planowanie własnego rozwoju i rozwoju innych osób;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie ocen - krytyczne podejście,
b)
w zakresie odpowiedzialności - wypełnianie zobowiązań społecznych i działanie na rzecz interesu publicznego,
c)
w odniesieniu do roli zawodowej - niezależność i rozwój etosu.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, charakterystyki poziomów 1-8 drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, przy czym:
1)
w odniesieniu do wiedzy charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie teorii i zasad - metody i rozwiązania, działalność gospodarczą i etykę,
b)
w zakresie zjawisk i procesów - właściwości i uwarunkowania,
c)
w zakresie organizacji prac - metody i technologie, rozwiązania organizacyjne oraz bezpieczeństwo i higienę pracy,
d)
w zakresie narzędzi i materiałów - działanie i cechy;
2)
w odniesieniu do umiejętności charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w odniesieniu do informacji - dokumentację, obliczenia, analizę, syntezę i prognozowanie,
b)
w zakresie organizacji pracy - planowanie i korygowanie planów, wykonywanie, korygowanie działań i obieg informacji,
c)
w zakresie narzędzi i materiałów - użytkowanie i dobór,
d)
w zakresie uczenia się i rozwoju zawodowego - rozwój własny i wspieranie rozwoju innych osób;
3)
w odniesieniu do kompetencji społecznych charakterystyka efektów uczenia się dla danego poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji określa:
a)
w zakresie przestrzeganie reguł - zasady, instrukcje i prawo,
b)
w zakresie współpracy - komunikowanie się i relacje w środowisku zawodowym,
c)
w zakresie odpowiedzialności - normy etyczne.
5. 
W rozporządzeniach, o których mowa w ust. 1-4, uwzględnia się konieczność zapewnienia spójności z uniwersalnymi charakterystykami poziomów 1-8 pierwszego stopnia oraz aktualny stan wiedzy i postępu technologicznego w poszczególnych dziedzinach.

Do kwalifikacji pełnych przypisuje się następujące poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji:

1)
świadectwo ukończenia sześcioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia szkoły muzycznej I stopnia i świadectwo ukończenia sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 1 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
2)
świadectwo ukończenia ośmioletniej szkoły podstawowej i świadectwo ukończenia gimnazjum - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 2 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
3)
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a)
po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
b)
po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;

3a)
dyplom zawodowy po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.), albo wyrażając zgodę, o której mowa w art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo w decyzji, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
4)
świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
4a)
świadectwo czeladnicze wydawane po ukończeniu branżowej szkoły I stopnia po zdaniu egzaminu czeladniczego w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3b ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 3 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo wyrażając zgodę, o której mowa w art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo w decyzji, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
5)
dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe:
a)
po ukończeniu technikum lub szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
b)
po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- oraz po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;

5a)
dyplom zawodowy:
a)
po ukończeniu technikum albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, albo
b)
po ukończeniu branżowej szkoły II stopnia albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

- oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo wyrażając zgodę, o której mowa w art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo w decyzji, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;

6)
dyplom ukończenia szkoły artystycznej potwierdzający uzyskanie tytułu zawodowego - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
7)
świadectwo dojrzałości - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 4 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
7a)
dyplom zawodowy po ukończeniu szkoły policealnej albo po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 10 ust. 3 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz po zdaniu egzaminów zawodowych w danym zawodzie nauczanym wyłącznie w szkole policealnej - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji, chyba że minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo wyrażając zgodę, o której mowa w art. 45 ust. 8a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, albo w decyzji, o której mowa w art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, określi dla danej kwalifikacji inny poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji;
8)
dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych, świadectwo dyplomowanego specjalisty i świadectwo dyplomowanego specjalisty technologa - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 5 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
9)
dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
10)
dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia oraz dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji;
11)
dyplom doktorski - potwierdza nadanie kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.
1. 
Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisuje się do kwalifikacji cząstkowych, jeżeli:
1)
efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały opisane w sposób zawierający:
a)
syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
b)
wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
c)
poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się;
2)
dokonano porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia.
2. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania wymaganych efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
1. 
Przypisanie poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji uprawnia instytucje certyfikujące do umieszczania na dokumentach potwierdzających nadanie danej kwalifikacji znaku graficznego informującego o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji.
2. 
Znak graficzny jest umieszczany wyłącznie na dokumentach potwierdzających nadanie kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. 
Znaki graficzne informujące o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji są odrębne dla kwalifikacji pełnych i dla kwalifikacji cząstkowych.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, wzory znaków graficznych informujących o przypisanym do kwalifikacji poziomie Polskiej Ramy Kwalifikacji i odpowiadającym mu poziomie europejskich ram kwalifikacji, uwzględniając konieczność ich dostosowania do funkcjonujących wzorów druków szkolnych i innych dokumentów potwierdzających nadanie kwalifikacji.
1. 
Charakterystyki wybranych poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia typowe dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 4, mogą być rozwijane za pomocą Sektorowych Ram Kwalifikacji uwzględniających specyfikę danej branży lub sektora.
2. 
Minister właściwy, z własnej inicjatywy lub na wniosek sektorowej rady do spraw kompetencji lub zainteresowanego podmiotu, podejmuje działania w celu włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jeżeli wstępna ocena celowości włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji jest pozytywna.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, zawiera:
1)
określenie nazwy sektora lub branży;
2)
określenie podstawowych rodzajów działalności, do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifikacji;
3)
charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowych Ram Kwalifikacji ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych, uwzględniające przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 4;
4)
ocenę celowości włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz opinie reprezentantów branży lub sektora w tym zakresie, w szczególności opinie sektorowych rad do spraw kompetencji, działających w branży lub sektorze, których dotyczą Sektorowe Ramy Kwalifikacji;
5)
ocenę zgodności Sektorowych Ram Kwalifikacji z Polską Ramą Kwalifikacji, w szczególności w zakresie spójności Sektorowych Ram Kwalifikacji z charakterystykami odpowiednich poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji drugiego stopnia typowymi dla kwalifikacji o charakterze zawodowym, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 4;
6)
pozytywną opinię Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji o celowości włączenia Sektorowych Ram Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz jej zgodności z Polską Ramą Kwalifikacji.
3a. 
Wniosek złożony przez sektorową radę do spraw kompetencji działającą w branży lub sektorze, których dotyczą Sektorowe Ramy Kwalifikacji, nie wymaga opinii reprezentantów branży lub sektora, o której mowa w ust. 3 pkt 4.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania na wniosek ministra właściwego włącza Sektorowe Ramy Kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w drodze rozporządzenia.
5. 
Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 4, określa:
1)
nazwę sektora lub branży,
2)
podstawowe rodzaje działalności, do których wykonywania przygotowują kwalifikacje, do których odnosi się Sektorowa Rama Kwalifikacji,
3)
charakterystyki efektów uczenia się dla poziomów Sektorowych Ram Kwalifikacji ujęte w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz kompetencji społecznych

- uwzględniając potrzeby danej branży lub sektora oraz potrzeby rozwoju danej branży lub sektora.