Art. 9. - [Warunki przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji cząstkowych] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  9.  [Warunki przypisania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji cząstkowych]
1. 
Poziomy Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisuje się do kwalifikacji cząstkowych, jeżeli:
1)
efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji zostały opisane w sposób zawierający:
a)
syntetyczną charakterystykę efektów uczenia się,
b)
wyodrębnione zestawy efektów uczenia się,
c)
poszczególne efekty uczenia się w zestawach oraz kryteria weryfikacji osiągnięcia poszczególnych efektów uczenia się;
2)
dokonano porównania efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji pierwszego i drugiego stopnia.
2. 
Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy porównania wymaganych efektów uczenia się z charakterystykami poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji dla kwalifikacji w zawodzie, o której mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych, o których mowa w art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.