Art. 84. - [Przekazywanie informacji prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  84.  [Przekazywanie informacji prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji]
1. 
Informacje o kwalifikacjach rynkowych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 1 lit. e-h i l-o oraz pkt 3-5, 7 i 8, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.
2. 
Informacje o kwalifikacjach pełnych i cząstkowych, o których mowa w art. 83 ust. 2, przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.
3. 
Informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w:
1)
art. 83 ust. 3 pkt 1 i 2, zawarte w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on, o którym mowa w przepisach o szkolnictwie wyższym i nauce - udostępnia podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
2)
art. 83 ust. 3 pkt 3 - przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji podmioty, o których mowa w art. 83 ust. 3 pkt 1.
4. 
Informacje o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, w zakresie określonym w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 83 ust. 4, przekazują podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji uczelnie, instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze.
5. 
Informacje o kwalifikacjach uregulowanych minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 38 ust. 5, a jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1, lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1 - również odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.
6. 
Informacje o kwalifikacjach potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5 i art. 37 ust. 6.
7. 
Informacje o kwalifikacjach nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz, minister właściwy przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji odpowiednio wraz z informacjami, o których mowa w art. 25 ust. 4, art. 30, art. 34 ust. 2, art. 35 ust. 3 i 5, art. 60 ust. 4, art. 61 ust. 2 i art. 80 ust. 4, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. b, które przekazuje minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji wraz z informacjami, o których mowa w art. 74 ust. 4.