Art. 83. - [Informacje gromadzone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  83.  [Informacje gromadzone w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji]
1. 
W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach rynkowych:
1)
informacje ogólne o kwalifikacji:
a)
nazwę kwalifikacji, o której mowa w art. 25 ust. 2 pkt 1,
b)
nazwę dokumentu potwierdzającego nadanie kwalifikacji, a także okres jego ważności i w razie potrzeby warunki przedłużenia ważności, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 2,
c)
przypisany poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3,
d)
odniesienie do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, o ile właściwa sektorowa rama istnieje i jest włączona do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 3,
e)
orientacyjny nakład pracy, określony w godzinach, potrzebny do uzyskania kwalifikacji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. c,
f)
krótką charakterystykę kwalifikacji, obejmującą informacje o działaniach lub zadaniach, które potrafi wykonywać osoba posiadająca tę kwalifikację, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. d,
g)
uprawnienia związane z posiadaniem kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. e,
h)
informację na temat grup osób, które mogą być zainteresowane uzyskaniem kwalifikacji, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. f,
i)
warunki, które musi spełniać osoba przystępująca do walidacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 8,
j)
wymagania dotyczące walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 5,
k)
dodatkowe warunki, które muszą spełniać podmioty ubiegające się o uprawnienie do certyfikowania na podstawie art. 14 ust. 2 albo art. 41 ust. 1, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7,
l)
zapotrzebowanie na kwalifikację, przedstawione w kontekście trendów na rynku pracy, rozwoju nowych technologii, potrzeb społecznych, strategii rozwoju kraju lub regionu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. i,
m)
typowe możliwości wykorzystania kwalifikacji, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. j,
n)
odniesienie do kwalifikacji o zbliżonym charakterze oraz wskazanie kwalifikacji ujętych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zawierających wspólne zestawy efektów uczenia się, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit. k,
o)
streszczenie opinii uzyskanych podczas konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 ust. 1,
p)
dodatkowe wymagania, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 6,
q)
termin dokonywania przeglądów kwalifikacji, o którym mowa w art. 25 ust. 2 pkt 9,
r)
udzielenie upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2;
2)
efekty uczenia się wymagane dla kwalifikacji, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 4;
3)
informacje o instytucji certyfikującej:
a)
dane, o których mowa w art. 42 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, e i f,
b)
data nadania uprawnienia do certyfikowania,
c)
data cofnięcia uprawnienia do certyfikowania, data wygaśnięcia tego uprawnienia;
4)
informacje o podmiocie, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej, o której mowa w pkt 3:
a)
dane, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1 lit. a-c, e i f,
b)
data skreślenia z listy,
c)
data rozwiązania lub wygaśnięcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1;
5)
data włączenia kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
6)
kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
7)
nazwa lub firma albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej, który wystąpił o włączenie kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
8)
informacja o statusie kwalifikacji: kwalifikacja funkcjonująca, kwalifikacja zawieszona, kwalifikacja archiwalna.
2. 
W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 1-8, oraz kwalifikacjach w zawodach, o których mowa w art. 3 pkt 19 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a-c, lit. i, pkt 2 i pkt 3 lit. a.
3. 
W Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji gromadzi się informacje o kwalifikacjach pełnych, o których mowa w art. 8 pkt 8-11:
1)
dane uczelni, prowadzone przez nie studia na określonym kierunku, poziomie i profilu, dane podmiotów uprawnionych do nadawania stopnia doktora oraz prowadzone przez nie szkoły doktorskie;
2)
nazwa tytułu zawodowego uzyskiwanego po ukończeniu studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu oraz stopień doktora;
3)
adresy stron internetowych podmiotów, o których mowa w pkt 1.
4. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji gromadzonych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji o kwalifikacjach cząstkowych, o których mowa w art. 13 ust. 1, uwzględniając odpowiednie informacje, o których mowa w ust. 1, oraz wymagania systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.
5. 
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do kwalifikacji uregulowanych, kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, oraz kwalifikacji nadawanych po ukończeniu form kształcenia, o których mowa w art. 162 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk i w art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, oraz kursów i szkoleń, o których mowa w art. 4 pkt 6 ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz.