Art. 81. - [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  81.  [Odpowiednie stosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego]

W sprawach nieuregulowanych w ustawie w zakresie art. 41-45, art. 51-58, art. 74 i art. 80 stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.