Art. 80. - [Cofnięcie uprawnienia do certyfikowania] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  80.  [Cofnięcie uprawnienia do certyfikowania]
1. 
W wyniku ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w art. 78 ust. 2, lub w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 79, minister właściwy może wyznaczyć termin, w którym zobowiązuje instytucję certyfikującą do podjęcia działań naprawczych pod rygorem cofnięcia uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji.
2. 
Minister właściwy cofa, w drodze decyzji administracyjnej, uprawnienia instytucji certyfikującej do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej, jeżeli:
1)
dokumenty potwierdzające nadanie określonej kwalifikacji instytucja certyfikująca wydała osobom, które nie przeszły z pozytywnym wynikiem prawidłowej walidacji;
2)
instytucja certyfikująca przestała spełniać warunki, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 2 i 3;
3)
instytucja certyfikująca nie podjęła działań naprawczych w wyznaczonym terminie, o którym mowa w ust. 1;
4)
w wyniku ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w art. 78 ust. 2, lub w wyniku przeprowadzonej kontroli, o której mowa w art. 79, w instytucji certyfikującej zostały stwierdzone rażące nieprawidłowości.
3. 
Decyzjom administracyjnym, o których mowa w ust. 2, nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
4. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o wydaniu decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2.
5. 
Wydanie decyzji, o których mowa w ust. 2, skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do instytucji certyfikującej, której uprawnienia zostały uchylone.