Art. 79. - [Postępowanie kontrolne] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  79.  [Postępowanie kontrolne]
1. 
Minister właściwy może przeprowadzić kontrolę w siedzibie instytucji certyfikującej lub w miejscu prowadzenia działalności, żądać dokumentacji posiadanej przez instytucję certyfikującą oraz występować do instytucji certyfikującej o udzielenie informacji związanych z organizacją i przebiegiem walidacji i certyfikowania.
2. 
Minister właściwy zawiadamia instytucję certyfikującą o zamiarze przeprowadzenia kontroli nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia kontroli.
3. 
Kontrolę przeprowadzają osoba lub osoby wyznaczone przez ministra właściwego, na podstawie okazanego imiennego upoważnienia wydanego przez ministra właściwego i po okazaniu legitymacji służbowej.
4. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu z udziału w kontroli, na wniosek lub z urzędu, jeżeli kontrola może dotyczyć jej praw lub obowiązków, praw lub obowiązków jej małżonka, osoby pozostającej z nią faktycznie we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych do drugiego stopnia lub osoby związanej z nią z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli. Powody wyłączenia trwają mimo ustania małżeństwa, wspólnego pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
5. 
Przed rozpoczęciem kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę składa pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności uzasadniających wyłączenie z udziału w kontroli.
6. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę podlega wyłączeniu również w przypadku zaistnienia w toku kontroli okoliczności mogących wywołać uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności.
7. 
O wyłączeniu, o którym mowa w ust. 4 i 6, decyduje minister właściwy.
8. 
Osobie przeprowadzającej kontrolę przysługuje prawo wstępu do pomieszczeń, w których działa instytucja certyfikująca, wglądu do dokumentacji posiadanej przez instytucję certyfikującą, sporządzania kopii dokumentacji oraz żądania udzielenia ustnych lub pisemnych wyjaśnień.
9. 
Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności upoważnionego przedstawiciela instytucji certyfikującej, zwanego dalej "osobą upoważnioną". Osoba upoważniona jest obowiązana udzielać osobie przeprowadzającej kontrolę wszelkich potrzebnych informacji oraz zapewnić jej warunki sprawnego przeprowadzenia kontroli.
10. 
Osoba przeprowadzająca kontrolę sporządza protokół kontroli, który zawiera:
1)
nazwę instytucji certyfikującej oraz jej dane teleadresowe;
2)
imię, nazwisko i stanowisko służbowe osoby przeprowadzającej kontrolę;
3)
datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;
4)
miejsce kontroli;
5)
zakres kontroli;
6)
opis ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzone nieprawidłowości w działalności instytucji certyfikującej;
7)
zakres, przyczyny i skutki stwierdzonych nieprawidłowości;
8)
imiona, nazwiska i funkcje osób odpowiedzialnych za nieprawidłowości oraz ustalenie, czy stwierdzone nieprawidłowości są rażące;
9)
zalecone działania naprawcze;
10)
pouczenie o prawie, sposobie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli i o prawie do odmowy podpisania tego protokołu.
11. 
Protokół kontroli podpisuje osoba przeprowadzająca kontrolę i osoba upoważniona. W przypadku odmowy podpisania protokołu przez osobę upoważnioną osoba przeprowadzająca kontrolę umieszcza w protokole informację o tym fakcie.
12. 
Osoba upoważniona ma prawo zgłosić pisemne umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.
13. 
Minister właściwy, w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli, informuje na piśmie osobę upoważnioną o uwzględnieniu w całości lub w części albo nieuwzględnieniu tych zastrzeżeń, wraz z uzasadnieniem.
14. 
W przypadku stwierdzenia, że zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są zasadne w całości lub w części, osoba przeprowadzająca kontrolę zmienia lub uzupełnia protokół kontroli.
15. 
W przypadku nieuwzględnienia w całości zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli osoba przeprowadzająca kontrolę pozostawia protokół kontroli bez zmian.
16. 
W zakresie nieuregulowanym w ust. 1-15 stosuje się przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495).