Art. 78. - [Ewaluacja zewnętrzna w trybie nadzwyczajnym oraz kontrola w instytucji certyfikującej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  78.  [Ewaluacja zewnętrzna w trybie nadzwyczajnym oraz kontrola w instytucji certyfikującej]
1. 
Jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie występowania rażących nieprawidłowości w certyfikowaniu w danej instytucji certyfikującej, minister właściwy może:
1)
zlecić podmiotowi, któremu powierzono wobec danej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, przeprowadzenie ewaluacji zewnętrznej w trybie nadzwyczajnym;
2)
przeprowadzić kontrolę w danej instytucji certyfikującej.
2. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości sporządza raport z ewaluacji zewnętrznej, o której mowa w ust. 1 pkt 1, w którym dokonuje opisu ustalonego stanu faktycznego, w tym stwierdzonych nieprawidłowości w działalności instytucji certyfikującej, oraz określa zalecone działania naprawcze służące poprawie walidacji i certyfikowania prowadzonych przez instytucję certyfikującą albo stwierdza, że walidacja i certyfikowanie są prowadzone prawidłowo przez tę instytucję.