Art. 77. - [Zawiadomienie o niespełnieniu warunków oraz o zakończeniu lub zawieszeniu działalności] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  77.  [Zawiadomienie o niespełnieniu warunków oraz o zakończeniu lub zawieszeniu działalności]
1. 
Instytucja certyfikująca jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia ministra właściwego, podmiotu, któremu powierzono wobec niej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, oraz podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o:
1)
niespełnianiu warunków, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz o działaniach podjętych w celu spełnienia tych wymagań;
2)
zakończeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu jej upadłości.
2. 
Zakończenie lub zawieszenie prowadzenia przez instytucję certyfikującą działalności gospodarczej lub otwarcie wobec tej instytucji likwidacji albo ogłoszenie jej upadłości skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa uprawnień do certyfikowania oraz wygaśnięciem z mocy prawa umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do tej instytucji certyfikującej.
3. 
Instytucja certyfikująca jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o zmianie danych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 3 lit. a, a także o udzieleniu upoważnienia, o którym mowa w art. 47 ust. 2.