Art. 74. - [Skreślenie z listy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  74.  [Skreślenie z listy podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości]
1. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, z własnej inicjatywy albo na wniosek ministra właściwego, skreśla z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości, jeżeli:
1)
dany podmiot dwukrotnie odmówił zawarcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1;
2)
dany podmiot nie usunął stwierdzonych nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, o którym mowa w art. 73 ust. 2;
3)
wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art. 70, dany podmiot nie zawiadomił, że w instytucji certyfikującej zostały stwierdzone nieprawidłowości lub instytucja certyfikująca przestała spełniać wymagania, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3;
4)
dany podmiot przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1-3 i 5.
2. 
Skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.
3. 
Skreślenie z listy skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umów, o których mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do poszczególnych instytucji certyfikujących. W odniesieniu do tych instytucji certyfikujących minister właściwy jest obowiązany niezwłocznie wskazać z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości zgodnie z art. 59 ust. 1.
4. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o wydaniu decyzji administracyjnej, o której mowa w ust. 2.