Art. 72. - [Zawiadomienie o niespełnieniu warunków oraz o zakończeniu lub zawieszeniu działalności] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  72.  [Zawiadomienie o niespełnieniu warunków oraz o zakończeniu lub zawieszeniu działalności]
1. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ministra właściwego o:
1)
niespełnianiu warunków, o których mowa w art. 53 ust. 2 pkt 1 i 2, oraz o działaniach podjętych w celu spełnienia tych wymagań;
2)
zakończeniu lub zawieszeniu prowadzenia działalności gospodarczej oraz otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.
2. 
Zakończenie lub zawieszenie prowadzenia przez dany podmiot działalności gospodarczej lub otwarcie wobec tego podmiotu likwidacji albo ogłoszenie jego upadłości skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa umów, o których mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do poszczególnych instytucji certyfikujących. W odniesieniu do tych instytucji certyfikujących minister właściwy jest obowiązany niezwłocznie wskazać z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości zgodnie z art. 59 ust. 1.
3. 
Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o zmianie danych, o których mowa w art. 83 ust. 1 pkt 4 lit. a.