Art. 70. - [Zawiadomienie o nieprawidłowościach oraz niespełnieniu warunków] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  70.  [Zawiadomienie o nieprawidłowościach oraz niespełnieniu warunków]

Podmiot, któremu powierzono wobec danej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, niezwłocznie zawiadamia ministra właściwego o stwierdzonych nieprawidłowościach w działalności instytucji certyfikującej oraz niespełnianiu przez instytucję certyfikującą warunków, o których mowa w art. 41 ust. 2 pkt 1-3.