Art. 67. - [Monitoring wewnętrznego systemu zapewniania jakości w instytucji certyfikującej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  67.  [Monitoring wewnętrznego systemu zapewniania jakości w instytucji certyfikującej]

Podmiot zewnętrznego zapewniania jakości prowadzi monitorowanie wewnętrznego systemu zapewniania jakości stosowanego w danej instytucji certyfikującej, o którym mowa w art. 66 pkt 1, na podstawie analizy:

1)
raportów z ewaluacji wewnętrznej, o których mowa w art. 64 ust. 2;
2)
informacji, o których mowa w art. 65 ust. 1;
3)
sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 76 ust. 1;
4)
zawiadomień, o których mowa w art. 77.