Art. 65. - [Obowiązek przekazywania informacji podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  65.  [Obowiązek przekazywania informacji podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji]
1. 
Instytucja certyfikująca na koniec każdego kwartału przekazuje podmiotowi prowadzącemu Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informacje o:
1)
liczbie wydanych dokumentów potwierdzających nadanie poszczególnych kwalifikacji;
2)
średniej wysokości opłat za walidację i certyfikowanie w danym kwartale;
3)
wysokości przychodów uzyskanych w danym kwartale z opłat za walidację i certyfikowanie;
4)
liczbie osób, które nieodpłatnie przystąpiły w danym kwartale do walidacji, zgodnie z umową, o której mowa w art. 122a ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2. 
Informacje, o których mowa w ust. 1, przekazuje się według stanu na dzień ich przekazania.
3. 
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są podawane do publicznej wiadomości na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.