Art. 61. - [Termin rozpoczęcia funkcjonowania w ZSK kwalifikacji rynkowej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  61.  [Termin rozpoczęcia funkcjonowania w ZSK kwalifikacji rynkowej]
1. 
Kwalifikację rynkową uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji od dnia zawarcia umowy, o której mowa w art. 60 ust. 1.
2. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o rozpoczęciu funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej.