Art. 61. - [Uznanie kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej za funkcjonującą w ZSK] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  61.  127 [Uznanie kwalifikacji wolnorynkowej lub kwalifikacji sektorowej za funkcjonującą w ZSK]

 Kwalifikację wolnorynkową lub kwalifikację sektorową uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, jeżeli w odniesieniu do tej kwalifikacji co najmniej jeden podmiot posiada uprawnienie do certyfikowania, o którym mowa w art. 41 ust. 1.

127 Art. 61 zmieniony przez art. 9 pkt 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.