Art. 60. - [Umowne powierzenie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  60.  [Umowne powierzenie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej]
1. 
Minister właściwy, w drodze umowy, powierza wskazanemu z listy podmiotowi pełnienie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej.
2. 
Podmioty, którym powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości w odniesieniu do instytucji certyfikujących w danej kwalifikacji rynkowej, są obowiązane do współpracy w celu zapewnienia spójnego standardu jakości certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej.
3. 
Podmiot, któremu powierzono funkcję zewnętrznego zapewniania jakości, może rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 1, z ważnych powodów z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.
4. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy, o której mowa w ust. 1.
5. 
Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi w drodze rozporządzenia:
1)
regulamin pracy komisji, o której mowa w art. 57 ust. 1,
2)
wzór umowy, o której mowa w ust. 1,
3)
sposób ustalania wysokości wynagrodzenia z tytułu umowy, o której mowa w ust. 1, dla podmiotu, któremu powierza się funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej, okres, na jaki umowa może być zawarta, oraz szczegółowe warunki rozwiązania lub wygaśnięcia umowy

- uwzględniając potrzebę zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania, prawidłowego i efektywnego wykonywania zadań związanych z zewnętrznym zapewnianiem jakości oraz różnice w zewnętrznym zapewnianiu jakości wynikające ze specyfiki poszczególnych kwalifikacji.

6. 
W zakresie nieuregulowanym ustawą do umowy, o której mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 i 1495) dotyczące umowy zlecenia.