Art. 59. - [Decyzyjne powierzenie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  59.  [Decyzyjne powierzenie funkcji zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikującej]
1. 
Jeżeli decyzja administracyjna o nadaniu uprawnień danej instytucji certyfikującej, o której mowa w art. 41 ust. 1, jest ostateczna, minister właściwy wskazuje z listy podmiot zewnętrznego zapewniania jakości, któremu powierza wobec tej instytucji certyfikującej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości.
2. 
W danej kwalifikacji rynkowej funkcję zewnętrznego zapewniania jakości wobec instytucji certyfikujących uprawnionych do certyfikowania tej kwalifikacji może wykonywać nie więcej niż 5 podmiotów wpisanych na listę.
3. 
Wskazując dany podmiot z listy minister właściwy uwzględnia:
1)
warunek, o którym mowa w ust. 2;
2)
racjonalność ekonomiczną i efektywność wykorzystania istniejących zasobów;
2)
zasadę równomiernego rozdzielania zadań pomiędzy podmioty wpisane na listę.