Art. 58. - [Okres ważności wpisu na listę] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  58.  [Okres ważności wpisu na listę]
1. 
Wpisu na listę danego podmiotu dokonuje się na okres sześciu lat.
2. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji może, z urzędu, przedłużyć wpis na listę jednokrotnie w odniesieniu do danego podmiotu o kolejne sześć lat, jeżeli dany podmiot prawidłowo wykonuje funkcję zewnętrznego zapewniania jakości.
3. 
Przed przedłużeniem wpisu, o którym mowa w ust. 2, minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji zasięga opinii ministrów właściwych dla działów administracji rządowej, o których mowa w art. 52 ust. 2.