Art. 57. - [Komisja do oceny wniosku wpisu na listę] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  57.  [Komisja do oceny wniosku wpisu na listę]
1. 
Minister koordynator Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji powołuje komisję do oceny wniosku, o którym mowa w art. 53 ust. 2.
2. 
W skład komisji wchodzi:
1)
przedstawiciel ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, jako przewodniczący komisji;
2)
po jednym przedstawicielu ministrów właściwych dla działów administracji rządowej, o których mowa w art. 54 ust. 1 pkt 2;
3)
trzech przedstawicieli Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
3. 
Komisja przedstawia ocenę wniosków ministrowi koordynatorowi Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.