Art. 56. - [Ocena formalna wniosku oraz uzupełnienie jego braków formalnych] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  56.  [Ocena formalna wniosku oraz uzupełnienie jego braków formalnych]
1. 
Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w art. 53 ust. 2, w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku.
2. 
Ocena formalna wniosku obejmuje ocenę zgodności wniosku z wymogami, o których mowa w art. 54 i art. 55 ust. 1.
3. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji niezwłocznie wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 30 dni.
4. 
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje niezwłocznie do ministra właściwego wniosek wraz z informacją o zakresie braków formalnych.
5. 
Poprawny formalnie wniosek podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje do ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
6. 
Termin, o którym mowa w art. 35 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, biegnie od dnia otrzymania przez ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji poprawnego formalnie wniosku, o którym mowa w ust. 5.