Art. 49. - [Uznanie osiągnięć za tożsame] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  49.  [Uznanie osiągnięć za tożsame]
1.  107
 Instytucja certyfikująca może w toku certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej uznać osiągnięcia, uzyskane w związku z ubieganiem się o nadanie innej kwalifikacji włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, za tożsame z osiągnięciami stanowiącymi część wymagań dla danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej, na podstawie dokumentu potwierdzającego nadanie innej kwalifikacji.
2.  108
 Instytucja certyfikująca może w toku certyfikowania danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej uznać inne osiągnięcia, niż określone w ust. 1, za tożsame z osiągnięciami stanowiącymi część wymagań dla danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej, jeżeli uzyskanie tych osiągnięć zostało sprawdzone w przeprowadzonej walidacji.
3.  109
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, uznanie osiągnięć następuje na podstawie rozmowy z osobą ubiegającą się o nadanie danej kwalifikacji wolnorynkowej lub danej kwalifikacji sektorowej oraz na podstawie oceny przedstawionej przez tę osobę dokumentacji.
4. 
Osiągnięcia uznane w sposób określony w ust. 1 lub 2 nie podlegają ponownej walidacji.
107 Art. 49 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 37 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
108 Art. 49 ust. 2 zmieniony przez art. 9 pkt 37 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
109 Art. 49 ust. 3 zmieniony przez art. 9 pkt 37 ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.