Art. 45. - [Udzielenie upoważnienia do wydawania decyzji o nadawaniu uprawnień certyfikacyjnych] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  45.  [Udzielenie upoważnienia do wydawania decyzji o nadawaniu uprawnień certyfikacyjnych]
1. 
Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić do wydawania decyzji, o których mowa w art. 41 ust. 1, organ lub kierownika jednostki organizacyjnej podległej ministrowi lub przez niego nadzorowanej, organ samorządu zawodowego lub organ organizacji gospodarczej, mając na uwadze efektywny przebieg postępowań w sprawach wydawania tych decyzji.
2. 
W przypadku udzielenia upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji jest minister właściwy.