Art. 39. - [Odpowiednie stosowanie przepisów do instytucji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  39.  [Odpowiednie stosowanie przepisów do instytucji]
1. 
W przepisach odrębnych określa się instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3 i 5, jeżeli spełniają one wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 41 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 53 ust. 2 pkt 1-3.
2. 
Jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 3, do tych instytucji przepisy art. 46-50, art. 63-73 i art. 75-81 stosuje się odpowiednio, z tym że:
1)
jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone także instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5, albo
2)
jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest wyznaczany z listy zgodnie z art. 59 ust. 1 oraz jeżeli z przepisów odrębnych wynika, że za walidację i certyfikowanie nie pobiera się opłat

- art. 46 nie stosuje się.

3. 
Jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone instytucje, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 5, do tych instytucji przepisy art. 50, art. 66-73 i art. 75-81 stosuje się odpowiednio, oraz finansowanie zewnętrznego zapewniania jakości zapewnia minister właściwy dla danej kwalifikacji uregulowanej.
4. 
Jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1, lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1, do danej kwalifikacji uregulowanej przepisy art. 41-81 stosuje się odpowiednio.
5. 
Jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości został wyznaczony z listy zgodnie z art. 59 ust. 1, a z przepisów odrębnych wynika, że za walidację i certyfikowanie nie pobiera się opłat, art. 46 nie stosuje się.
6. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 5, finansowanie zewnętrznego zapewniania jakości zapewnia minister właściwy dla danej kwalifikacji uregulowanej.
7. 
Jeżeli uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji uregulowanej nadaje się na podstawie art. 41 ust. 1 lub jeżeli podmiot zewnętrznego zapewniania jakości jest wyznaczany z listy zgodnie z art. 59 ust. 1, kwalifikację uregulowaną uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji po powierzeniu funkcji podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości wobec danej instytucji certyfikującej zgodnie z art. 60 ust. 1.