Art. 37. - [Włączenie do ZSK kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwa czeladniczymi] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  37.  [Włączenie do ZSK kwalifikacji potwierdzonych dyplomami mistrza i świadectwa czeladniczymi]
1. 
Kwalifikacje potwierdzone dyplomami mistrza i świadectwami czeladniczymi wydawanymi po przeprowadzeniu egzaminów w zawodach, o których mowa w art. 3 ust. 3a ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle, mogą być włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji przez ministra właściwego na wniosek Związku Rzemiosła Polskiego. Do złożenia wniosku stosuje się art. 15 i 16.
2. 
Do rozpatrzenia wniosku stosuje się art. 17-25.
3. 
Uprawnienia do certyfikowania kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, posiadają izby rzemieślnicze.
4. 
W odniesieniu do izb rzemieślniczych funkcję podmiotu zewnętrznego zapewniania jakości, o którym mowa w art. 51 ust. 1, wykonuje Związek Rzemiosła Polskiego.
5. 
Kwalifikację cząstkową, o której mowa w ust. 1, uznaje się za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji z dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 2.
6. 
Minister właściwy niezwłocznie informuje podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji o rozpoczęciu funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji cząstkowej, o której mowa w ust. 1.
7. 
Do kwalifikacji cząstkowych, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 26-36, art. 48-50, art. 63-71 i art. 75-80.