Art. 36. - [Upoważnienie do rozpatrywania wniosków oraz przeglądu kwalifikacji] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  36.  [Upoważnienie do rozpatrywania wniosków oraz przeglądu kwalifikacji]
1. 
Minister kierujący działem administracji rządowej może, w drodze rozporządzenia, upoważnić organ lub kierownika jednostki organizacyjnej jemu podległej lub przez niego nadzorowanej, organ samorządu zawodowego lub organ organizacji gospodarczej do:
1)
rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 31 ust. 1,
2)
dokonywania przeglądu kwalifikacji rynkowej włączonej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, o którym mowa w art. 27 ust. 1

- mając na uwadze efektywny przebieg postępowań, o których mowa w pkt 1 i 2.

2. 
Do rozpatrywania wniosków, o których mowa w art. 14 ust. 1 i art. 31 ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 24 i art. 25 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.