Art. 35. - [Status kwalifikacji rynkowej zawieszonej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  35.  [Status kwalifikacji rynkowej zawieszonej]
1. 
Jeżeli uprawnienia do certyfikowania wszystkich instytucji certyfikujących uprawnionych do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej wygasły na podstawie art. 77 ust. 2 albo zostały cofnięte na podstawie art. 80 ust. 2, dana kwalifikacja z mocy prawa otrzymuje status kwalifikacji rynkowej zawieszonej do czasu nadania przynajmniej jednemu podmiotowi uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji.
2. 
Minister właściwy informuje, w drodze obwieszczenia, o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji rynkowej zawieszonej. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
3. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o otrzymaniu przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji zawieszonej.
4. 
Jeżeli ze względów społeczno-gospodarczych jest uzasadnione funkcjonowanie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji zawieszonej, minister właściwy podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji na podstawie art. 41 ust. 2.
5. 
Minister właściwy niezwłocznie przekazuje do podmiotu prowadzącego Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji informację o zmianie statusu danej kwalifikacji rynkowej z zawieszonej na funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
6. 
Osobom, które w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, rozpoczęły walidację w danej kwalifikacji rynkowej, wydaje się dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji, jeżeli wynik walidacji jest pozytywny, po uznaniu kwalifikacji rynkowej za funkcjonującą w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.
7. 
Jeżeli ze względów społeczno-gospodarczych nie jest uzasadnione funkcjonowanie w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej, która otrzymała status kwalifikacji zawieszonej, lub jeżeli nie nadano uprawnienia do certyfikowania tej kwalifikacji na podstawie art. 41 ust. 1, do osób, które w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w ust. 2, rozpoczęły walidację w danej kwalifikacji rynkowej, stosuje się art. 48 i 49.