Art. 33. - [Konsultacja i opiniowanie wniosku o przywrócenie kwalifikacji. Obwieszczenie. Negatywne rozpatrzenie wniosku] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  33.  [Konsultacja i opiniowanie wniosku o przywrócenie kwalifikacji. Obwieszczenie. Negatywne rozpatrzenie wniosku]
1. 
Minister właściwy rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 31 ust. 1, po zasięgnięciu opinii specjalistów, o których mowa w art. 19 ust. 2.
2. 
Specjaliści sporządzają opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby funkcjonowania w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej.
3. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, minister właściwy w drodze obwieszczenia informuje o przywróceniu kwalifikacji rynkowej archiwalnej statusu kwalifikacji rynkowej funkcjonującej w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji. Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".
4. 
Minister właściwy informuje podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1, o negatywnym rozpatrzeniu wniosku oraz przedstawia uzasadnienie negatywnego rozpatrzenia wniosku.
5. 
Na negatywne rozpatrzenie wniosku nie służy skarga do sądu administracyjnego.
6. 
Minister właściwy rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w terminie czterech miesięcy od dnia otrzymania poprawnego formalnie wniosku zgodnie z art. 32 ust. 5.