Art. 32. - [Ocena formalna wniosku o przywrócenie oraz uzupełnienie jego braków formalnych] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  32.  [Ocena formalna wniosku o przywrócenie oraz uzupełnienie jego braków formalnych]
1. 
Podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji dokonuje oceny formalnej wniosku, o którym mowa w art. 31 ust. 1, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Ocena formalna obejmuje ocenę zgodności wniosku z wymaganiami, o których mowa w art. 31 ust. 2-7.
3. 
W przypadku stwierdzenia braków formalnych podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji niezwłocznie wzywa podmiot, o którym mowa w art. 31 ust. 1, do ich usunięcia w terminie 30 dni. Termin, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia złożenia przez podmiot poprawionego wniosku.
4. 
W przypadku nieusunięcia braków w terminie, o którym mowa w ust. 3, wnioskowi nie nadaje się dalszego biegu.
5. 
Poprawny formalnie wniosek podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji przekazuje niezwłocznie do ministra właściwego.