Art. 29. - [Skutki otrzymania statusu kwalifikacji archiwalnej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  29.  [Skutki otrzymania statusu kwalifikacji archiwalnej]
1. 
Otrzymanie przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej skutkuje wygaśnięciem z mocy prawa uprawnień instytucji certyfikujących do certyfikowania tej kwalifikacji oraz wygaśnięciem z mocy prawa umów, o których mowa w art. 60 ust. 1, w odniesieniu do tych instytucji certyfikujących.
2. 
Osobom, które w dniu ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3, rozpoczęły walidację w danej kwalifikacji rynkowej, wydaje się dokument potwierdzający nadanie kwalifikacji, jeżeli wynik walidacji jest pozytywny.
3. 
Otrzymanie przez daną kwalifikację rynkową statusu kwalifikacji archiwalnej nie powoduje unieważnienia dokumentów potwierdzających nadanie tej kwalifikacji, które zostały wydane przed dniem ogłoszenia obwieszczenia, o którym mowa w art. 27 ust. 4 pkt 3.