Art. 26. - [Nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  26.  [Nadanie uprawnienia do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej]
1. 
Niezwłocznie po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1, minister właściwy:
1)
podaje na portalu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji informację o możliwości składania wniosków o nadanie uprawnień do certyfikowania danej kwalifikacji rynkowej;
2)
rozpatruje wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 2.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, stosuje się przepisy art. 41-45, z tym że opłata, o której mowa w art. 43 ust. 1, wynosi 5000 zł. Opłatę wnosi się po ogłoszeniu obwieszczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 1.
3. 
Jeżeli obwieszczenie zawiera informacje, o których mowa w art. 25 ust. 2 pkt 7, podmiot, o którym mowa w art. 14 ust. 1, jest obowiązany uzupełnić wniosek, o którym mowa w art. 14 ust. 2, o brakujące informacje.