Art. 22. - [Współpraca] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  22.  [Współpraca]

Podczas ustalania właściwości ministra, o którym mowa w art. 18 ust. 3, konsultacji wniosku, o których mowa w art. 19 ust. 1, sporządzania opinii, o której mowa w art. 19 ust. 3, oceny wniosku, o której mowa w art. 20 ust. 1, oraz porównywania wymaganych efektów uczenia się dla danej kwalifikacji rynkowej, o którym mowa w art. 21 ust. 2, odpowiednio podmiot prowadzący Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji, minister właściwy, specjaliści oraz zespół ekspertów współpracują z podmiotem, o którym mowa w art. 14 ust. 1.