Art. 20. - [Ministerialna ocena wniosku] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  20.  [Ministerialna ocena wniosku]
1. 
Minister właściwy dokonuje oceny wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1.
2. 
Ocena wniosku obejmuje:
1)
ocenę efektów uczenia się wymaganych dla danej kwalifikacji rynkowej w odniesieniu do zadań, które podejmują osoby posiadające daną kwalifikację, a także ocenę adekwatności wymagań dotyczących walidacji do tych efektów uczenia się;
2)
ocenę celowości włączenia danej kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, która uwzględnia w szczególności:
a)
zgodność danej kwalifikacji rynkowej z potrzebami społecznymi, z zapotrzebowaniem na rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców,
b)
dostosowanie wymagań dla danej kwalifikacji do obiektywnych uwarunkowań i możliwości osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się w dającym się przewidzieć czasie,
c)
podobieństwo danej kwalifikacji rynkowej do kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
d)
możliwość przygotowania do uzyskania danej kwalifikacji rynkowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub w ramach kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 4 pkt 35a tej ustawy, lub możliwość jej wykorzystania w celu potwierdzania dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy;
3)
wnioski dotyczące włączenia kwalifikacji rynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.