Art. 19. - [Konsultacja i opiniowanie wniosku] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  19.  [Konsultacja i opiniowanie wniosku]
1. 
Minister właściwy przeprowadza konsultacje wniosku, o którym mowa w art. 14 ust. 1, ze środowiskami zainteresowanymi, w szczególności z sektorową radą do spraw kompetencji działającą w branży lub sektorze, których dotyczy kwalifikacja rynkowa objęta wnioskiem, o którym mowa w art. 14 ust. 1. Minister właściwy odnosi się do opinii zgłoszonych w trakcie konsultacji.
2. 
Po przeprowadzeniu konsultacji minister właściwy występuje o opinię do specjalistów, którzy:
1)
posiadają doświadczenie praktyczne w dziedzinie, której dotyczy dana kwalifikacja rynkowa;
2)
reprezentują poszczególne grupy interesariuszy, których dana kwalifikacja rynkowa dotyczy;
3)
posiadają kompetencje pozwalające na ocenę poszczególnych efektów uczenia się w danej kwalifikacji rynkowej, której dotyczy wniosek.
3. 
Specjaliści sporządzają opinię dotyczącą społeczno-gospodarczej potrzeby włączenia do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji danej kwalifikacji rynkowej.
4. 
Przy korzystaniu z usług świadczonych przez specjalistów stosuje się odpowiednio art. 24 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, 730 i 1133).