Art. 15. - [Treść wniosku o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do ZSK] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.
Art.  15.  [Treść wniosku o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do ZSK]
1.  14
 Wniosek, o którym mowa w art. 14, zawiera:
1)
dane podmiotu, o którym mowa w art. 14:
a)
nazwę lub firmę albo imię i nazwisko, w przypadku osoby fizycznej,
b)
siedzibę i adres albo adres zamieszkania oraz adres do doręczeń, w przypadku osoby fizycznej,
c)
numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer PESEL lub, w przypadku osoby zagranicznej, o której mowa w art. 3 pkt 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2022 r. poz. 470), inny numer przypisany do celów identyfikacji podatkowej w kraju siedziby lub zamieszkania,
d)
numer w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), o ile został nadany,
e)
imiona i nazwiska oraz stanowiska osób uprawnionych do reprezentowania, w przypadku podmiotu będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną,
f)
adres elektroniczny osoby składającej wniosek w imieniu podmiotu, o którym mowa w art. 14;
2)
informacje ogólne o kwalifikacji wolnorynkowej:
a)
nazwę kwalifikacji wolnorynkowej,
b)
informacje obejmujące przykładowe:
działania i zadania, które potrafi wykonywać osoba posiadająca daną kwalifikację wolnorynkową,
grupy osób, do których dana kwalifikacja wolnorynkowa w szczególności jest kierowana,
możliwości wykorzystania kwalifikacji wolnorynkowej i dalszego rozwoju osobistego lub zawodowego, w tym możliwości ubiegania się o inne kwalifikacje i uprawnienia w danej dziedzinie zawodowej,
c)
propozycję dotyczącą przypisania poziomu Polskiej Ramy Kwalifikacji do danej kwalifikacji wolnorynkowej i propozycję odniesienia do poziomu Sektorowych Ram Kwalifikacji, jeżeli Sektorowe Ramy Kwalifikacji dla danych sektorów lub branż są włączone do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
d)
objętość kwalifikacji wolnorynkowej;
3)
uzasadnienie celowości włączenia kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji:
a)
zgodność kwalifikacji wolnorynkowej z rozpoznanymi potrzebami społecznymi lub potrzebami rynku pracy, popartą danymi wynikającymi z analizy potrzeb rynku pracy i grup osób, do których dana kwalifikacja w szczególności jest kierowana,
b)
podobieństwa i różnice w odniesieniu do kwalifikacji o zbliżonym charakterze, w szczególności kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji,
c)
inne przesłanki potwierdzające zgodność kwalifikacji wolnorynkowej z rozpoznanymi potrzebami rynku pracy i grup osób, do których dana kwalifikacja wolnorynkowa w szczególności jest kierowana;
4)
informacje o efektach uczenia się i wymaganiach dotyczących walidacji:
a)
efekty uczenia się wymagane dla danej kwalifikacji wolnorynkowej opisane zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 1,
b)
ramowe wymagania dotyczące metod przeprowadzania walidacji, osób przeprowadzających walidację, warunków organizacyjnych i materialnych niezbędnych do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania walidacji;
5)
informacje uzupełniające o kwalifikacji wolnorynkowej:
a)
informację o możliwości przygotowania do uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe w związku z art. 47 ust. 1 pkt 3 lit. e tej ustawy, lub w ramach kursu umiejętności zawodowych, o którym mowa w art. 4 pkt 35a tej ustawy, lub możliwości jej wykorzystania w celu potwierdzania dodatkowych umiejętności zawodowych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 tej ustawy,
b)
w razie potrzeby:
warunki, jakie musi spełnić osoba przystępująca do walidacji,
inne, poza pozytywnym wynikiem walidacji, warunki uzyskania kwalifikacji wolnorynkowej,
c)
okres ważności certyfikatu kwalifikacji wolnorynkowej i warunki przedłużenia ważności certyfikatu albo informację, że ważność nadanego certyfikatu jest bezterminowa,
d)
kod Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Edukacji (ISCED),
e)
kod Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).
2. 
Do wniosku dołącza się:
1)
w przypadku podmiotu, który nie prowadzi działalności gospodarczej - dokumenty potwierdzające spełnienie warunku prowadzenia zorganizowanej działalności w obszarze gospodarki, rynku pracy, edukacji lub szkoleń, w szczególności statut, uchwałę, umowę, lub oświadczenie wskazujące obszar, w którym dany podmiot prowadzi działalność;
2) 15
 oświadczenie o następującej treści: "Oświadczam, że dane zawarte we wniosku o włączenie kwalifikacji wolnorynkowej do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji są zgodne z prawdą.";
3)
dowód wniesienia opłaty, o której mowa w art. 17 ust. 1.
3. 
Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, uwierzytelnia się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
4.  16
 Oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
14 Art. 15 ust. 1 zmieniony przez art. 9 pkt 7 lit. a ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
15 Art. 15 ust. 2 pkt 2 zmieniony przez art. 9 pkt 7 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.
16 Art. 15 ust. 4 zmieniony przez art. 9 pkt 7 lit. c ustawy z dnia 30 sierpnia 2023 r. (Dz.U.2023.2005) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2024 r.