Art. 1. - [Zakres przedmiotowy ustawy] - Zintegrowany System Kwalifikacji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.226 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 12 lutego 2020 r.
Art.  1.  [Zakres przedmiotowy ustawy]
1. 
Ustawa określa:
1)
zakres kwalifikacji włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz cele Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
2)
Polską Ramę Kwalifikacji;
3)
standardy opisywania kwalifikacji;
4)
zasady przypisywania poziomów Polskiej Ramy Kwalifikacji do kwalifikacji;
5)
zasady włączania kwalifikacji do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji;
6)
zasady włączania do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Sektorowych Ram Kwalifikacji;
7)
wymogi dotyczące podmiotów przeprowadzających walidację i certyfikowanie oraz zasady uzyskiwania uprawnień do certyfikowania;
8)
zasady zapewniania jakości walidacji i certyfikowania;
9)
zasady nadzoru nad walidacją i certyfikowaniem;
10)
Zintegrowany Rejestr Kwalifikacji;
11)
koordynację funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.
2. 
Ustawa nie określa wymogów walidacji i certyfikowania, zasad zapewniania jakości nadawania kwalifikacji oraz zasad nadzoru nad nadawaniem kwalifikacji w zakresie kwalifikacji uzyskiwanych w systemie oświaty oraz w systemie szkolnictwa wyższego i nauki.