Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.249

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lutego 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 17 stycznia 2013 r.
w sprawie zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

Na podstawie art. 24b ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1. Rozporządzenie określa:
1) sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
2) treść, formę i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych, dokonywanych w poszczególnych rejestrach publicznych, mających znaczenie dla innych rejestrów publicznych włączonych do zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.
§  2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dokument elektroniczny - dokument elektroniczny, o którym mowa w art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235);
2) interfejs - oprogramowanie umożliwiające komunikację między systemami teleinformatycznymi;
3) mechanizmy ZSIN - zespół współpracujących ze sobą urządzeń i programów oraz procedur przetwarzania informacji umożliwiających realizację funkcjonalności zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach;
4) PESEL - Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, o którym mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993, z późn. zm.1));
5) REGON - krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej, o którym mowa w art. 42 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591 oraz z 2013 r. poz. 2);
6) TERYT - krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju, o którym mowa w art. 47 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej;
7) ustawa - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
8) użytkownicy ZSIN - podmioty korzystające za pomocą ZSIN z danych zawartych w rejestrach publicznych, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 ustawy.

Rozdział  2

Sposób, tryb i standardy techniczne tworzenia i prowadzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach

§  3. Zintegrowany system informacji o nieruchomościach, zwany dalej "ZSIN", tworzy się przez:
1) utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN;
2) utworzenie centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1 ustawy, zwanego dalej "centralnym repozytorium".
§  4.
1. Infrastrukturę techniczną ZSIN stanowią:
1) integrująca platforma elektroniczna, zwana dalej "IPE", tworzona i utrzymywana przez Głównego Geodetę Kraju, zapewniająca:
a) prowadzenie centralnego repozytorium,
b) komunikację między rejestrami publicznymi, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 ustawy, zwanymi dalej "rejestrami włączonymi do ZSIN", w tym wymianę danych między tymi rejestrami oraz zawiadomień o zmianach danych tych rejestrów,
c) tworzenie i udostępnianie organom administracji publicznej oraz sądom prowadzącym księgi wieczyste danych zawartych w centralnym repozytorium, w tym zintegrowanych zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, w zakresie, o którym mowa w art. 24b ust. 1 pkt 6 ustawy,
d) przeprowadzanie analiz przestrzennych na zbiorach danych zawartych w centralnym repozytorium obejmujących obszar całego kraju, wybranych województw bądź grupy powiatów;
2) interfejsy i odpowiednie mechanizmy systemów teleinformatycznych, stosowanych do prowadzenia rejestrów włączonych do ZSIN, umożliwiające korzystanie ze zbiorów danych tych rejestrów przez użytkowników ZSIN w zakresie niezbędnym do wykonywania operacji określonych w art. 24b ust. 1 ustawy.
2. Założenia dotyczące architektury ZSIN określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  5.
1. Centralne repozytorium tworzy się na podstawie danych ewidencji gruntów i budynków udostępnianych przez właściwe organy w postaci plików zapisanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
2. Centralne repozytorium prowadzi się w postaci bazy danych za pomocą systemu teleinformatycznego umożliwiającego w szczególności zapisywanie, aktualizację i bezpieczne utrzymywanie zbiorów danych, a ponadto:
1) wizualizację danych;
2) wykonywanie analiz na zbiorach danych tego repozytorium, w tym analiz przestrzennych;
3) udostępnianie danych w formatach wymiany danych określonych przez przepisy wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy;
4) sporządzanie na potrzeby statystyki publicznej raportów miesięcznych zawierających informacje o zwiększeniu się i zmniejszeniu liczby budynków;
5) nadawanie uprawnień użytkownikom ZSIN;
6) kontrolę dostępu do danych i identyfikację użytkowników ZSIN;
7) odtwarzanie historii każdego obiektu ewidencyjnego, w szczególności podanie stanu danych aktualnego dla obiektu we wskazanym czasie;
8) wykonywanie analiz statystycznych w zakresie wykorzystywania za pośrednictwem mechanizmów ZSIN danych zawartych w rejestrach włączonych do ZSIN oraz analiz w zakresie spójności i jakości zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
9) udostępnianie przez Głównego Geodetę Kraju podmiotom, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, informacji pochodzących z ewidencji gruntów i budynków zawartych w centralnym repozytorium.
§  6.
1. Dane zawarte w centralnym repozytorium pod względem ich treści są kopią danych ewidencji gruntów i budynków.
2. W przypadku gdy dane dotyczące tych samych obiektów ewidencyjnych, położonych na granicach sąsiadujących ze sobą jednostek podziału terytorialnego kraju, przekazane do centralnego repozytorium, różnią się między sobą, w centralnym repozytorium przechowuje się wszystkie wersje danych dotyczących tych obiektów i wyróżnia się je jako odrębną klasę obiektów.
3. Dane ewidencji gruntów i budynków określające właścicieli oraz innych władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy, przechowuje się w centralnym repozytorium w postaci jednego, spójnego zbioru danych.
4. Przetwarzanie danych osobowych w ZSIN odbywa się zgodnie z zasadami, określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.2)), dotyczącymi wysokiego poziomu bezpieczeństwa.
5. Specyfikację schematów aplikacyjnych UML danych zawartych w centralnym repozytorium określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  7.
1. Centralne repozytorium jest na bieżąco aktualizowane w powiązaniu z procesem aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
2. Nowe lub zmodyfikowane dane ewidencji gruntów i budynków są przekazywane do centralnego repozytorium z chwilą ich wprowadzenia do bazy danych ewidencji gruntów i budynków.
3. Dane, o których mowa w ust. 2, są przekazywane w postaci plików sformatowanych zgodnie ze schematem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy.
§  8.
1. System teleinformatyczny stosowany do prowadzenia ksiąg wieczystych komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3-5 ustawy, w szczególności:
1) generowanie zawiadomień o nowych wpisach w księgach wieczystych oraz przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do właściwego starosty za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN;
2) odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków;
3) dokonywanie sprawdzenia, o którym mowa w art. 6268 § 4 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.3)), z wykorzystaniem danych zawartych w centralnym repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
4) udostępnianie danych zawartych w księgach wieczystych w zakresie niezbędnym do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków, w tym weryfikacji zgodności jej danych z danymi zawartymi w księgach wieczystych.
2. PESEL komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:
1) generowanie i przekazywanie zawiadomień o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL, dotyczących osób fizycznych ujawnionych w zbiorze danych, o którym mowa w § 6 ust. 3, w zakresie brzmienia ich nazwiska, imion, imion rodziców, adresu miejsca pobytu stałego, obywatelstwa, numeru PESEL, a także informacji o zgonie tych osób, zwanych dalej "danymi PESEL";
2) udostępnianie danych PESEL w zakresie niezbędnym do weryfikacji danych osobowych dotyczących podmiotów ewidencji gruntów i budynków.
3. REGON oraz TERYT komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy, w szczególności:
1) udostępnianie starostom oraz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa danych:
a) REGON w zakresie pełnych i skróconych nazw osób prawnych i jednostek organizacyjnych, ich siedziby oraz numeru identyfikacyjnego REGON,
b) TERYT w zakresie identyfikatorów i nazw podziału administracyjnego, identyfikatorów i nazw miejscowości, identyfikatorów i nazw ulic oraz identyfikatorów rejonów statystycznych;
2) odbieranie i wykorzystanie raportów, o których mowa w § 5 ust. 2 pkt 4;
3) korzystanie z udostępnianych przez ZSIN danych oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489 oraz z 2012 r. poz. 951).
4. Krajowy system ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz. 86), zwany dalej "KSEP", komunikuje się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający:
1) korzystanie z danych zawartych w centralnym repozytorium oraz związanych z nimi usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, w zakresie niezbędnym do prowadzenia KSEP;
2) udostępnianie na potrzeby ewidencji gruntów i budynków danych zawartych w KSEP, dotyczących maksymalnego kwalifikowalnego obszaru, za pomocą usług danych przestrzennych, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.
5. Lokalne systemy teleinformatyczne stosowane do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków komunikują się z IPE za pomocą interfejsu w sposób umożliwiający wykonywanie operacji, o których mowa w art. 24b ust. 1 pkt 1, 3 i 5 ustawy, a w szczególności:
1) tworzenie i przekazywanie drogą elektroniczną plików zawierających dane o obiektach tej ewidencji, które były przedmiotem zmian, do centralnego repozytorium kopii zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków;
2) generowanie zawiadomień o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków i przekazywanie tych zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego oraz do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
3) odbiór, w postaci dokumentów elektronicznych, zawiadomień o nowych wpisach w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych lub zmianach dokonanych w tej bazie, a także zawiadomień o zmianach danych dotyczących osób fizycznych uwidocznionych w ewidencji gruntów i budynków, przekazywanych przez PESEL, oraz wykorzystywanie tych zawiadomień w procesie aktualizacji bazy ewidencji gruntów i budynków;
4) wyszukiwanie, przeglądanie i pobieranie danych zawartych w innych rejestrach włączonych do ZSIN, w szczególności w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, REGON, TERYT oraz KSEP.
6. Dopuszcza się odstąpienie od wdrożenia funkcjonalności, o której mowa w ust. 5 pkt 2, dotyczącej generowania i przekazywania, za pośrednictwem infrastruktury technicznej ZSIN, zawiadomień w postaci dokumentów elektronicznych o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków do organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, jeżeli zainteresowane organy uzgodnią i wdrożą inny sposób komunikowania się w tym zakresie drogą elektroniczną.
§  9. Główny Geodeta Kraju w porozumieniu ze starostami na podstawie centralnego repozytorium tworzy rozwiązania umożliwiające korzystanie z usług, o których mowa w art. 9 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dotyczących zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków.

Rozdział  3

Treść, forma i sposób przekazywania zawiadomień o zmianach danych dokonywanych w rejestrach publicznych włączonych do ZSIN

§  10.
1. Zawiadomienia o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków przekazuje się do sądów prowadzących księgi wieczyste, organów podatkowych podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, a także do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.
2. Treść zawiadomień, o których mowa w ust. 1, oraz ich schematy XML określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
3. Wypisy z operatu ewidencyjnego oraz wyrysy z mapy ewidencyjnej załączane do zawiadomień kierowanych do sądów prowadzących księgi wieczyste zapisuje się w formatach właściwych dla dokumentów tekstowo-graficznych, z uwzględnieniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
§  11.
1. Zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej są przekazywane do właściwego starosty za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN w formie dokumentów elektronicznych zapisanych w formacie XML.
2. Treść zawiadomień o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej oraz schemat XML tych zawiadomień określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  12.
1. Zawiadomienia o zmianach danych PESEL są generowane automatycznie przez interfejs, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 1, i za pośrednictwem mechanizmów ZSIN udostępniane właściwym starostom, w przypadku gdy ulegną zmianie dane dotyczące osoby fizycznej będącej podmiotem ewidencyjnym.
2. Treść zawiadomień o zmianach danych PESEL określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  13.
1. Zawiadomienia, o których mowa w § 10 i 11, podlegają uwierzytelnieniu przy użyciu certyfikatu cyfrowego systemu informatycznego wysyłającego zawiadomienie.
2. Przekazanie zawiadomienia w trybie, o którym mowa w ust. 1, stanowi wykonanie obowiązków wzajemnego zawiadamiania sądów rejonowych prowadzących księgi wieczyste oraz organów prowadzących ewidencję gruntów i budynków, określonych w ustawie oraz w ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, z późn. zm.4)), a także, nałożonego przez przepisy wydane na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy, obowiązku przekazywania do organów podatkowych zawiadomień o zmianach danych mających znaczenie dla wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
3. Zawiadomienia, o których mowa w § 12, są wykorzystywane w procesach aktualizacji ewidencji gruntów i budynków po weryfikacji ich treści z danymi PESEL udostępnianymi za pomocą infrastruktury technicznej ZSIN.
§  14. Mechanizmy ZSIN zapewnią przekazywanie nadawcy zawiadomienia informacji zwrotnej o doręczeniu zawiadomienia do adresata zawiadomienia.

Rozdział  4

Przepisy przejściowe i końcowe

§  15.
1. Główny Geodeta Kraju oraz inne organy wymienione w art. 24b ust. 1 ustawy podejmą planowe działania mające na celu wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN, o której mowa w art. 24b ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 42 miesiące od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. Szczegółowy zakres i harmonogram działań, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§  16. Główny Geodeta Kraju zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej informacje o:
1) uruchomieniu poszczególnych funkcjonalności ZSIN, o których mowa w art. 24b ust. 1 ustawy,
2) utworzeniu centralnego repozytorium dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju,
3) rozpoczęciu aktualizacji centralnego repozytorium w sposób określony w § 7 ust. 1 i 2 dla powiatu lub grupy powiatów, a następnie dla całego kraju

- niezwłocznie po zaistnieniu tych zdarzeń.

§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 171, poz. 1056, Nr 195, poz. 1198 i Nr 220, poz. 1414, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 39, poz. 306, Nr 69, poz. 595 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 217, poz. 1427 i Nr 239, poz. 1593, z 2011 r. Nr 204, poz. 1195 oraz z 2012 r. poz. 161, 921 i 1407.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238, z 2010 r. Nr 41, poz. 233, Nr 182, poz. 1228 i Nr 229, poz. 1497 oraz z 2011 r. Nr 230, poz. 1371.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185, Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199, Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1413 i 1417, Nr 172, poz. 1438, Nr 178, poz. 1478, Nr 183, poz. 1538, Nr 264, poz. 2205 i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 66, poz. 466, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 186, poz. 1379, Nr 208, poz. 1537 i 1540, Nr 226, poz. 1656 i Nr 235, poz. 1699, z 2007 r. Nr 7, poz. 58, Nr 47, poz. 319, Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 662, Nr 106, poz. 731, Nr 112, poz. 766 i 769, Nr 115, poz. 794, Nr 121, poz. 831, Nr 123, poz. 849, Nr 176, poz. 1243, Nr 181, poz. 1287, Nr 192, poz. 1378 i Nr 247, poz. 1845, z 2008 r. Nr 59, poz. 367, Nr 96, poz. 609 i 619, Nr 110, poz. 706, Nr 116, poz. 731, Nr 119, poz. 772, Nr 120, poz. 779, Nr 122, poz. 796, Nr 171, poz. 1056, Nr 220, poz. 1431, Nr 228, poz. 1507, Nr 231, poz. 1547 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 67, poz. 571, Nr 69, poz. 592 i 593, Nr 131, poz. 1075, Nr 179, poz. 1395 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 3, poz. 13, Nr 7, poz. 45, Nr 40, poz. 229, Nr 108, poz. 684, Nr 109, poz. 724, Nr 125, poz. 842, Nr 152, poz. 1018, Nr 155, poz. 1037, Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307, Nr 215, poz. 1418, Nr 217, poz. 1435 i Nr 241, poz. 1621, z 2011 r. Nr 34, poz. 173, Nr 85, poz. 458, Nr 87, poz. 482, Nr 92, poz. 531, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 735, Nr 138, poz. 806 i 807, Nr 144, poz. 854, Nr 149, poz. 887, Nr 224, poz. 1342, Nr 233, poz. 1381 i Nr 234, poz. 1391 oraz z 2012 r. poz. 908, 1445 i 1529.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1368 i Nr 110, poz. 1189, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 42, poz. 363, z 2004 r. Nr 172, poz. 1804, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, z 2009 r. Nr 131, poz. 1075, z 2011 r. Nr 230, poz. 1370 oraz z 2012 r. poz. 827.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY ZSIN

1. Elementy technicznej architektury ZSIN ilustruje poniższy rysunek:

grafika

2. Lokalne systemy ewidencji gruntów i budynków, system NKW oraz inne zewnętrzne systemy dziedzinowe włączone do ZSIN będą wyposażone w moduły komunikacyjne, które umożliwią wymianę danych za pomocą usług sieciowych.
3. Infrastruktura techniczna IPE będzie tworzona i utrzymywana z zachowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz z zastosowaniem norm oraz ugruntowanych w obrocie profesjonalnym dobrych standardów i metodyk.
4. W usługach sieciowych, o których mowa w ust. 1, będą wykorzystywane ugruntowane standardy międzynarodowe, a w szczególności:

1) SOAP (Simple Object Access Protocol);

2) WSDL (Web Services Description Language);

3) XML (Extensible Markup Language);

4) XSD (XML Schema Definition);

5) GML (Geography Markup Language);

6) PDF (Portable Document Format).

5. Usługi sieciowe będą komunikowały się za pomocą protokołu HTTPS.
6. Uwierzytelnienie usługi będzie się odbywać za pomocą loginu i hasła na poziomie protokołu HTTPS (tryb Basic).
7. Komunikacja między systemami dziedzinowymi oraz udostępnianie usług sieciowych ZSIN będzie się odbywać za pomocą szyny usług.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

SPECYFIKACJA SCHEMATÓW APLIKACYJNYCH UML DANYCH ZAWARTYCH W CENTRALNYM REPOZYTORIUM

I.

 Schemat aplikacyjny danych zawartych w centralnym repozytorium

II.

 Katalog obiektów w centralnym repozytorium

Klasa: SN_Zbior
Nazwa (pełna):zbiór
Definicja:Zbiór z nowymi danymi lub z danymi aktualizującymi dane już istniejące, który jest przysyłany do repozytorium przez starostę.
Klasa bazowa:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Stereotypy:<<FeatureType>>
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:listaZbiorow
Dziedzina:SN_ListaZbiorow
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Lista zbiorów, do której jest włączany zbiór.
Relacja:
Typ:Generalization
Rola:nadtyp
Dziedzina:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Liczność:1..*
Uporządkowany:0
Definicja:Klasa bazowa (nadtyp).
Relacja:
Typ:Association
Rola:zbiorWlascicieli
Dziedzina:SN_ZbiorWlascicielWladajacy
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Zbiór danych dotyczących właścicieli i władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy.
Ograniczenie
Nazwa:zawartość zbioru
Język naturalny:w skład zbioru mogą wchodzić tylko dane ewidencji gruntów i budynków
OCL:
Klasa: SN_ListaZbiorow
Nazwa (pełna):lista zbiorów
Definicja:Lista zbiorów przysyłanych przez starostów z aktualnymi danymi.
Klasa bazowa:
Stereotypy:<<FeatureType>>
Atrybut:
Nazwa:nazwa
Nazwa (pełna):nazwa
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Uporządkowany:0
Definicja:Nazwa listy zbiorów z danymi ewidencyjnymi.
Stereotypy:«Voidable»
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_Zbior
Liczność:1..*
Uporządkowany:1
Definicja:Zbiory wchodzące w skład listy.
Relacja:
Typ:Association
Rola:wynikKotroli
Dziedzina:SN_ZbiorObRozb
Liczność:0..*
Uporządkowany:0
Definicja:Zbiór obiektów, które mają co najmniej dwie różniące się instancje, powstały w wyniku kontroli zawartości zbiorów z listy.
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_Repozytorium
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Repozytorium utworzone z list obiektów z danymi ewidencyjnymi, obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem danych dotyczących właścicieli i innych władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy.
Klasa: SN_ObiektRozb
Nazwa (pełna):obiekt rozbieżny
Definicja:Obiekt, który powstaje po wykryciu rozbieżności pomiędzy dwiema instancjami tego samego obiektu.
Klasa bazowa:
Stereotypy:<<DataType>>
Atrybut:
Nazwa:cyklZycia
Nazwa (pełna):cykl życia
Dziedzina:BT_CyklZyciaInfo
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Określa aktualną wersję obiektu.
Stereotypy:«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Identyfikator, o którym mowa w rozdziale 2.1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1089/2010 z dnia 23 listopada 2010 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie interoperacyjności zbiorów i usług danych przestrzennych.
Stereotypy:«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:idZbioruA
Nazwa (pełna):identyfikator zbioru A
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Jednoznacznie określa zbiór A, tzn. zbiór, który został dołączony do SN_ListaZbiorow i który zawiera kolejną instancję obiektu już istniejącego (istniejącego w zbiorze A lub w już istniejącym na liście zbiorów zbiorze B), wówczas gdy te instancje się różnią.
Stereotypy:«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:idZbioruB
Nazwa (pełna):identyfikator zbioru B
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:0..1
Uporządkowany:0
Definicja:Jednoznacznie określa zbiór B, tzn. zbiór już istniejący w SN_ListaZbiorow, wówczas gdy w nowo dołączanym zbiorze A znajduje się instancja obiektu ze zbioru B i te instancje się różnią.
Stereotypy:«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:obiektReferencyjny
Nazwa (pełna):obiekt referencyjny
Dziedzina:BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Określa referencję do obiektu ze zbioru A.
Stereotypy:«Voidable»
Klasa: SN_ZbiorObRozb
Nazwa (pełna):zbiór obiektów rozbieżnych
Definicja:Zbiór powstaje w momencie utworzenia co najmniej jednego obiektu rozbieżnego (SN_ObiektRozb) i zawiera instancje SN_ObiektRozb.
Klasa bazowa:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Stereotypy:<<FeatureType>>
Relacja:
Typ:Generalization
Rola:nadtyp
Dziedzina:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Liczność:1..*
Uporządkowany:0
Definicja:Klasa bazowa (nadtyp).
Relacja:
Typ:Association
Rola:zrodloKotroli
Dziedzina:SN_ListaZbiorow
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Lista zbiorów obiektów z danymi ewidencyjnymi.
Ograniczenie
Nazwa:zawartość zbioru
Język naturalny:ZbiorObRozb składa się tylko z SN_ObiektRozb
OCL:
Klasa: SN_ListaZbiorowRozb
Nazwa (pełna):lista zbiorów rozbieżnych
Definicja:Lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi - SN_ZbiorObRozb.
Klasa bazowa:
Stereotypy:<<FeatureType>>
Atrybut:
Nazwa:nazwa
Nazwa (pełna):nazwa
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Uporządkowany:0
Definicja:Nazwa listy zbiorów z obiektami rozbieżnymi.
Stereotypy:«Voidable»
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_ZbiorObRozb
Liczność:0..*
Uporządkowany:1
Definicja:Zbiory wchodzące w skład listy.
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_Repozytorium
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Repozytorium zbiorów składające się ze zbiorów danych ewidencji gruntów i budynków, zbiorów z obiektami rozbieżnymi oraz zbioru danych dotyczących właścicieli i innych władających.
Klasa: SN_ZbiorWlascicielWladajacy
Nazwa (pełna):zbiór właścicieli i innych władających
Definicja:Zbiór danych dotyczących właścicieli i innych władających, o których mowa w art. 20 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz w art. 51 ustawy, ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków i przekazanych przez starostów do centralnego repozytorium.
Klasa bazowa:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Stereotypy:<<FeatureType>>
Relacja:
Typ:Association
Rola:zrodloDanych
Dziedzina:SN_Zbior
Liczność:1..*
Uporządkowany:0
Definicja:Zbiór z nowymi danymi lub z danymi aktualizującymi dane już istniejące.
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_Repozytorium
Liczność:1
Uporządkowany:0
Definicja:Repozytorium utworzone z list obiektów z danymi ewidencyjnymi, obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem danych dotyczących właścicieli i innych władających.
Relacja:
Typ:Generalization
Rola:nadtyp
Dziedzina:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Liczność:1..*
Uporządkowany:0
Definicja:Klasa bazowa (nadtyp).
Ograniczenie
Nazwa:zawartość zbioru
Język naturalny:w skład zbioru mogą wchodzić tylko dane dotyczące właścicieli i innych władających
OCL:
Klasa: SN_Repozytorium
Nazwa (pełna):repozytorium zbiorów
Definicja:Repozytorium zbiorów składające się ze zbiorów z danymi ewidencji gruntów i budynków, zbiorów z obiektami rozbieżnymi oraz zbiorem danych dotyczących właścicieli i innych władających.
Klasa bazowa:
Stereotypy:<<FeatureType>>
Atrybut:
Nazwa:nazwa
Nazwa (pełna):nazwa
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Uporządkowany:0
Definicja:nazwa repozytorium zbiorów
Stereotypy:«Voidable»
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_ListaZbiorowRozb
Liczność:0..1
Uporządkowany:1
Definicja:Lista zbiorów z obiektami rozbieżnymi.
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_ZbiorWlascicielWladajacy
Liczność:1
Uporządkowany:1
Definicja:Zbiór z danymi dotyczącymi właścicieli i innych władających, którzy znajdują się w zbiorach przysyłanych przekazanych do centralnego repozytorium przez starostów.
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:
Dziedzina:SN_ListaZbiorow
Liczność:1
Uporządkowany:1
Definicja:Lista zbiorów z danymi ewidencji gruntów i budynków.

III.

 Schemat aplikacyjny modelu podstawowego

1. Schemat aplikacyjny obiektu przestrzennego

grafika

2. Schemat aplikacyjny typów podstawowych

grafika

3. Schemat aplikacyjny referencji pomiędzy obiektami

grafika

4. Schemat aplikacyjny dokumentu

grafika

IV.

 Katalog obiektów modelu podstawowego

Klasa: BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Nazwa (pełna):zbiór danych przestrzennych
Definicja:Rozpoznawalny zestaw danych przestrzennych [źródło: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)].
Stereotypy:«FeatureType»
Atrybut:
Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Definicja:Identyfikator zbioru danych przestrzennych.
Atrybut:
Nazwa:metadane
Nazwa (pełna):metadane
Dziedzina:MD_Metadata
Liczność:1
Definicja:Metadane opisujące zbiór danych przestrzennych.
Stereotyp:«Voidable»
Relacja:
Typ:Aggregation
Rola:obiekt
Dziedzina:BT_ObiektPrzestrzenny
Liczność:0..*
Definicja:Obiekt przestrzenny wchodzący w skład zbioru danych przestrzennych.
Klasa: BT_ObiektPrzestrzennyAbstract
Nazwa:obiekt przestrzenny
Definicja:Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym [źródło: Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE)].
Stereotypy: «FeatureType»
Relacja:Typ:Generalization
Rola:
Dziedzina:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny
Relacja:Typ:Aggregation
Rola:zbior
Dziedzina:BT_ZbiorDanychPrzestrzennych
Liczność:0..*
Definicja:Zbiór danych przestrzennych, do którego należy obiekt przestrzenny.
Klasa: BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzennyAbstract
Nazwa:referencyjny obiekt przestrzenny
Definicja:Abstrakcyjna reprezentacja zjawiska świata rzeczywistego związana z określonym położeniem lub obszarem geograficznym (obiekt przestrzenny), której nadaje się identyfikator w ramach infrastruktury informacji przestrzennej. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje, aby zbudować referencję do obiektu
Klasa bazowa:BT_ObiektPrzestrzenny
Stereotypy:«FeatureType»
Atrybut:Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Definicja:Identyfikator obiektu w ramach infrastruktury informacji przestrzennej.
Relacja:Typ: Association
Rola:
Dziedzina:BT_ReferencjaDoObiektu
Liczność:1
Definicja:Określenie sposobu referencji.
Relacja:Typ:Generalization
Rola:
Dziedzina:BT_ObiektPrzestrzenny
Klasa: BT_CyklZyciaInfo
Nazwa (pełna):informacje o cyklu życia
Definicja:Typ reprezentujący cykl życia wersji obiektu w zbiorze danych.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:poczatekWersjiObiektu
Nazwa (pełna):początek okresu życia wersji
Dziedzina:DateTime
Liczność:1
Definicja:Data i czas, kiedy wersja obiektu została wprowadzona lub zmieniona w zbiorze danych.
Atrybut:
Nazwa:koniecWersjiObiektu
Nazwa (pełna):koniec okresu życia wersji
Dziedzina:DateTime
Liczność:0..1
Definicja:Data i czas, kiedy wersja obiektu została wycofana ze zbioru danych.
Ograniczenie:
Nazwa:koniec wersji obiektu
Język naturalny:Data wprowadzona jako wartość atrybutu koniecWersjiObiektu musi być późniejsza niż wartość arybutu poczatekWersjiObiektu.
OCL:inv: self.koniecWersjiObiektu.isAfter(self.poczatekWersjiObiektu)
Klasa: BT_Identyfikator
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Definicja:Typ reprezentujący unikalny identyfikator obiektu nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator ten może zostać wykorzystany przez zewnętrzne systemy/aplikacje, aby zbudować referencję do obiektu.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:lokalnyId
Nazwa (pełna):identyfikator lokalny
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Lokalny identyfikator obiektu przestrzennego nadawany przez dostawcę zbioru danych. Identyfikator musi być unikalny w przestrzeni nazw, tzn. że żaden obiekt nie może mieć takiego samego identyfikatora. Unikalność identyfikatora w przestrzeni nazw gwarantuje dostawca zbioru danych.
Atrybut:
Nazwa:przestrzenNazw
Nazwa (pełna):przestrzeń nazw
Dziedzina:CharacterString
Liczność:1
Definicja:Nazwa przestrzeni nazw identyfikującej zbiór danych, z którego pochodzi obiekt przestrzenny.
Atrybut:
Nazwa:wersjaId
Nazwa (pełna):identyfikator wersji
Dziedzina:CharacterString
Liczność:0..1
Definicja:Identyfikator poszczególnej wersji obiektu przestrzennego. Jeżeli specyfikacja obiektu zawiera informacje o cyklu życia obiektu, identyfikator wersji jest używany do rozróżnienia poszczególnych wersji obiektu. W zestawie wszystkich wersji danego obiektu identyfikator wersji musi być unikalny.
Ograniczenie:
Nazwa:Dozwolone znaki dla atrybutów lokalnyId i przestrzenNazw
Język naturalny:Atrybuty lokalnyId i przestrzenNazw mogą być zdefiniowane tylko przy użyciu następującego zestawu znaków: {"A"..."Z", "a"..."z,""0"..."9", "_",".", "-"}. Dozwolone są tylko litery alfabetu łacińskiego, cyfry, podkreślenie, kropka i myślnik.
OCL:inv: let allowedChar : Set {'A'...'Z', 'a'...'z', '0'...'9', '_', '.', '-'} in (przestrzenNazw.element->forAll( car | allowedChar->exists(char) and lokalnyId.element->forAll( char | allowedChar->exists( char ) ))
Klasa: BT_ReferencjaDoObiektu
Nazwa (pełna):referencja do obiektu
Definicja:Typ wyboru pozwalający na zdefiniowanie bezpośredniej (informacja o obiekcie zapisana bezpośrednio w strukturze atrybutu definiującego odwołanie) lub pośredniej (podanie identyfikatora IIP obiektu) referencji do instancji typu obiektu dostępnej w ramach infrastruktury informacji przestrzennej (IIP).
Stereotypy:«Union»
Atrybut:
Nazwa:idIIP
Nazwa (pełna):identyfikator IIP
Dziedzina:BT_Identyfikator
Liczność:1
Definicja:Identyfikator obiektu infrastruktury informacji przestrzennej, do którego jest referencja.
Relacja:
Typ:Association
Rola:obiekt
Dziedzina:BT_ReferencyjnyObiektPrzestrzenny
Liczność:1
Definicja:Obiekt infrastruktury informacji przestrzennej.
Klasa: BT_Dokument
Nazwa (pełna):dokument
Definicja:Rzeczowe świadectwo jakiegoś zjawiska sporządzone w formie właściwej dla danego czasu i danego miejsca.
Stereotypy:«DataType»
Atrybut:
Nazwa:data
Nazwa (pełna):data
Dziedzina:Date
Liczność:1
Definicja:Data wystawienia, publikacji lub wejścia w życie dokumentu (aktu).
Stereotypy:«Voidable»
Atrybut:
Nazwa:opis
Nazwa (pełna):opis
Dziedzina:CharacterString
Liczność:[0..1]
Definicja:Opis dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:rodzaj
Nazwa (pełna):rodzaj
Dziedzina:DC_RodzajDokumentu
Liczność:1
Definicja:Rodzaj dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:status
Nazwa (pełna):status
Dziedzina:DC_StatusDokumentuKod
Liczność:1
Definicja:Status dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:sygnatura
Nazwa (pełna):sygnatura
Dziedzina:CharacterString
Liczność:[0..1]
Definicja:Sygnatura dokumentu nadana przez twórcę.
Atrybut:
Nazwa:tytul
Nazwa (pełna):tytuł
DziedzinaCharacterString
Liczność:1
Definicja:Tytuł lub nazwa dokumentu.
Atrybut:
Nazwa:wydawca
Nazwa (pełna):wydawca
DziedzinaCharacterString
Liczność:1
Definicja:Organ/osoba wydający/wydająca dokument.
Atrybut:
Nazwa:zasobSieciowy
Nazwa (pełna):zasób sieciowy
Dziedzina:CI_OnlineResource
Liczność:[0..*]
Definicja:Zasób sieciowy, np. adres URL, pod którym jest dostępny tekst dokumentu.
Klasa: DC_StatusDokumentuKod
Nazwa (pełna):rodzaj statusu dokumentu
Definicja:Typ reprezentujący status dokumentu.
Stereotypy:«Enumeration»
Atrybut:
Nazwa:obowiazujacy
Nazwa (pełna):obowiązujący
Definicja:Obowiązujący.
Atrybut:
Nazwa:nieobowiazujacy
Nazwa (pełna):nieobowiązujący
Definicja:Nieobowiązujący.
Klasa: DC_RodzajDokumentu
Nazwa:rodzaj aktu prawnego
Definicja:Typ repezentujący rodzaj dokumentu.
Stereotypy:«CodeList»
Atrybut:Nazwa:decyzja
Nazwa (pełna):decyzja
Definicja:Rozstrzygająca sprawę decyzja wydana w trybie określonym w przepisach, w szczególności Kodeksu postępowania administracyjnego.
Atrybut:Nazwa:inny
Nazwa (pełna):inny
Definicja:Inny dokument, z wyłączeniem operatu technicznego.
Atrybut:Nazwa:orzeczenie
Nazwa (pełna):orzeczenie
Definicja:Prawomocne, władcze rozstrzygnięcie sądu.
Atrybut:Nazwa:rozporzadzenie
Nazwa (pełna):rozporządzenie
Definicja:Akt normatywny wydany na podstawie ustawy przez upoważniony przez tę ustawę organ w celu wykonania tej ustawy.
Atrybut:Nazwa:protokol
Nazwa (pełna):protokół
Definicja:Sprawozdanie z przebiegu oględzin.
Atrybut:Nazwa:uchwala
Nazwa (pełna):uchwała
Definicja:Akt normatywny (akt prawa miejscowego) wydany przez ciało kolegialne.
Atrybut:Nazwa:umowa
Nazwa (pełna):umowa
Definicja:Zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub obowiązki, mające wpływ na informacje zawarte w bazach danych, w szczególności: akt notarialny, umowa administracyjna (porozumienie).
Atrybut:Nazwa:ustawa
Nazwa (pełna):ustawa
Definicja:Akt normatywny uchwalany przez Sejm RP, ale także ratyfikowana umowa międzynarodowa oraz rozporządzenie Komisji Europejskiej lub Rady Unii Europejskiej.
Atrybut:Nazwa:wyciagZKW
Nazwa (pełna):wyciąg z KW
Definicja:Odpis zwykły lub odpis zupełny z księgi wieczystej urządzonej dla nieruchomości.
Atrybut:Nazwa:zarzadzenie
Nazwa (pełna):zarządzenie
Definicja:Akt normatywny wydany przez organ jednoosobowy na podstawie ustawy.
Atrybut:Nazwa:zawiadomienie
Nazwa (pełna):zawiadomienie
Definicja:Różne dokumenty wydane ze zbiorów referencyjnych przez upoważnione organy prowadzące te zbiory lub inne dokumenty informujące o istotnych faktach mających wpływ na informacje zawarte w bazach danych.

V.

 Dodatkowe wyjaśnienia do modelu i katalogu obiektów

Schematy aplikacyjne, o których mowa w rozdziałach I-IV, zawierają minimalne wymagania dotyczące bazy danych centralnego repozytorium. Jeżeli jest konieczne rozszerzenie ich treści, postępuje się zgodnie z poniższymi warunkami:
1) na opis każdej grupy obiektów, której reprezentantem w schemacie aplikacyjnym UML jest klasa, składają się: nazwa klasy i nazwa stereotypu, atrybuty klasy, relacje łączące klasy między sobą oraz role klas, ograniczenia nałożone m.in. na wartości atrybutów i ich liczności, na relacje i liczności obiektów w relacji;
2) w schemacie aplikacyjnym UML przyjmuje się stereotypy wyszczególnione w tabeli 1:

Tabela 1 - Lista stereotypów

StereotypElement modeluOpis
applicationSchemapakietschemat aplikacyjny
DataTypeklasadefinicja strukturalnego typu danych
FeatureTypeklasatyp obiektu przestrzennego
Unionklasastrukturalny typ danych, w przypadku którego musi wystąpić dokładnie jeden z atrybutów
Voidableatrybutrozszerzenie profilu UML z ISO/TS 19103 -

odnosi się do wartości specjalnych

3) w przypadku gdy z powodu braku odpowiedniej informacji dla konkretnych wystąpień (instancji) typów obiektów nie jest możliwe wpisanie cech tych obiektów lub gdy dana cecha nie ma zastosowania do pojedynczego konkretnego obiektu, stosuje się specjalny atrybut, który będzie przekazywał informację o przyczynach niewypełnienia elementu;
4) atrybut specjalny można stosować tylko do tych cech typów obiektów przestrzennych, które w schemacie aplikacyjnym są opisane przez stereotyp «Voidable»;
5) wartości, które może przybierać atrybut specjalny, określa tabela nr 2:

Tabela 2 - Wartości atrybutu specjalnego

Wartość (w języku polskim)DefinicjaWartość
nie stosuje sięnie ma zastosowania w danym kontekścieInapplicable
brak danychwartość atrybutu nie jest obecnie znana lub nie istniejeMissing
tymczasowy brak danychwartość atrybutu będzie znana w późniejszym terminieTemplate
nieznanywartość atrybutu nie jest znana, ale prawdopodobnie istniejeUnknown
zastrzeżonywartość atrybutu jest zastrzeżonaWithheld

ZAŁĄCZNIK Nr  3

TREŚĆ ZAWIADOMIEŃ O ZMIANACH DANYCH DOKONANYCH W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ SCHEMAT XML TYCH ZAWIADOMIEŃ

I.

 Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków,

b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a:

– miejscowość,

– identyfikator TERYT miejscowości,

c) adres elektronicznej skrzynki podawczej,

d) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia:

a) nazwa sądu rejonowego,

b) siedziba sądu:

– miejscowość,

– identyfikator TERYT miejscowości,

c) kod wydziału,

d) numer wydziału,

e) nazwa wydziału;

3) informacje o położeniu obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem:

a) województwo,

b) powiat,

c) gmina,

d) miejscowość,

e) identyfikator TERYT miejscowości,

f) dzielnica;

4) data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

5) podstawa dokonanej zmiany:

a) nazwa dokumentu jego sygnatura i data sporządzenia

lub

b) identyfikator operatu technicznego i data włączenia tego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

6) opis zmiany;

7) zestawienie zmian zawierające:

a) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem - przed zmianą,

b) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem - po zmianie;

8) data oraz imię i nazwisko osoby, która zatwierdziła zmiany.

2. Zakres zestawienia zmian, o którym mowa w ust. 7, określa tabela nr 1:

Tabela nr 1

Zestawienie zmian
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator

IIP

Nazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1Obręb

ewidencyjny

Nazwa obrębu: .....

Numer obrębu: .....

2Działka

ewidencyjna

(1.*)1)

Przestrzeń nazw:

..........

Identyfikator lokalny:

.......... Identyfikator wersji:

..........

Numer działki ewidencyjnej: .....W przypadku gdy

przedmiotem zmiany jest połączenie działek lub połączenie, a następnie podział, stan przed zmianą obejmuje wszystkie działki, których dotyczy zmiana.

Identyfikator działki ewidencyjnej: ...
Numer księgi wieczystej: .....
Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

........ ha

2.1Użytki

gruntowe

w granicach działki

OFU:..... (1..*) ... ha
2.2Adres

działki (0..*)

Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ....

Stan po zmianie
3Obręb

ewidencyjny

Nazwa obrębu: .....

Numer obrębu: .....

4Działka

ewidencyjna

(1..*)

Przestrzeń nazw:

.........

..

Identyfikator lokalny:..... Identyfikator wersji:.....

Numer działki ewidencyjnej: .....Stan po zmianie

obejmuje wszystkie działki, które zostały ujawnione

w ewidencji gruntów w miejsce działek wykazanych w stanie przed zmianą, lub nowe wersje działek wykazanych

w stanie przed zmianą.

Identyfikator działki ewidencyjnej: ...
Numer księgi wieczystej: .....
Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

........ ha

4.1Użytki

gruntowe

w granicach działki

OFU: ..... (1..*) ... ha
4.2Adres działki

(0..*)

Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ....

Stan przed zmianą
5Budynek

(0..*)2)

Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny: .....

Identyfikator wersji: .....

Identyfikator budynku: .....
Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ......
Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: ....
Powierzchnia użytkowa budynku: ... m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: ... m2
Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków

Trwałych: kod i nazwa rodzaju budynku

5.1Adres

budynku

(0..*)

Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ....

Numer porządkowy (0..*)
5.2Działki

ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*)

Nazwa obrębu:

...........

..

Numer obrębu:

...........

..

Numer księgi wieczystej: .....
Identyfikator działki ewidencyjnej:

.....

Numer działki ewidencyjnej:

...

Stan po zmianie
6Budynek

(0..*)

Przestrzeń

nazw:

.........

Identyfikator lokalny:

.........

Identyfikator wersji:

..........

Identyfikator budynku: ...
Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ......
Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: ....
Powierzchnia użytkowa budynku: ... m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku:... m2
Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków

Trwałych: kod i nazwa rodzaju

6.1Adres

budynku

(0..*)

Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ....

Numer porządkowy (0..*)
6.2Działki

ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*)

Nazwa obrębu:

...........

Numer obrębu:

...........

Numer księgi wieczystej:.....
Identyfikator działki ewidencyjnej:

...........

Numer działki ewidencyjnej:

...........

Stan przed zmianą
7Lokal

stanowiący odrębną nieruchomość (0..*)

Przestrzeń

nazw:

.........

Identyfikator lokalny:

.........

Identyfikator wersji:

.........

Identyfikator lokalu: ...........
Numer księgi wieczystej: .........
Rodzaj lokalu: mieszkalny/niemieszkalny
Powierzchnia użytkowa lokalu: ... m2
Liczba izb: .....
Liczba pomieszczeń przynależnych: ...
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: ... m2
Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: ...
7.1Adres lokalu

(1..*)

Ulica: ........

Identyfikator TERYT ulicy: ....

Numer porządkowy: ...
Numer lokalu: ...........
7.2Budynek,

w którym znajduje się lokal

Identyfikator budynku:...
Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany

budynek (1..*):

Nazwa obrębu:

......... Numer obrębu:

.........

Numer księgi wieczystej:

.......

Identyfikator działki

ewidencyjnej:

.........

Numer działki ewidencyjnej:

.........

7.3Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*) Rodzaj pomieszczenia:

.......

Powierzchnia:

.. m2

Dodatkowe

informacje

Stan po zmianie
8Lokal

stanowiący odrębną nieruchomość (0..*)

Przestrzeń

nazw:

........

Identyfikator lokalny:

........ Identyfikator

wersji:

........

Identyfikator lokalu: ......
Numer księgi wieczystej: .........
Rodzaj lokalu: mieszkalny/niemieszkalny
Powierzchnia użytkowa lokalu: .. m2
Liczba izb: .....
Liczba pomieszczeń przynależnych: ...
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: ... m2
Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: ...
8.1Adres lokalu

(1..*)

Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ....

Numer porządkowy: ...
Numer lokalu: ...........
8.2Budynek,

w którym znajduje się lokal

Identyfikator budynku: ...
Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany

budynek (1..*):

Nazwa obrębu:

......... Numer obrębu:

.........

Numer księgi wieczystej:

....

Identyfikator działki

ewidencyjnej:

........

Numer działki ewidencyjnej:

........

8.3Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*) Rodzaj pomieszczenia:

.......

Powierzchnia:

.. m2

Dodatkowe

informacje

1) Symbol (1..*) oznacza, że określony zestaw informacji może wystąpić w zawiadomieniu co najmniej jeden raz; może tworzyć listę - w tym przypadku listę adresów.

2) Symbol (0..*) oznacza, że określony zestaw informacji może nie wystąpić w zawiadomieniu ani razu albo może wystąpić wielokrotnie.

3. Integralną częścią zawiadomienia są załączniki w postaci odpowiedniego wypisu z:

1) rejestru gruntów;

2) rejestru budynków;

3) rejestru lokali;

4) kartoteki budynków;

5) kartoteki lokali.

4. W przypadku gdy zmiana danych ewidencji gruntów i budynków, będąca przedmiotem zawiadomienia, wynika ze zmiany przebiegu granic działki ewidencyjnej, podziału działki ewidencyjnej, ujawnienia nowej działki ewidencyjnej, ujawnienia nowego budynku lub podziału budynku, załącznikiem do zawiadomienia, oprócz wypisów, o których mowa w ust. 3, jest również wyrys z mapy ewidencyjnej w formacie odpowiednim dla dokumentów tekstowo-graficznych.

II.

 Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do sądu rejonowego prowadzącego księgi wieczyste

III.

 Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego, zwanego dalej "organem podatkowym", są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków,

b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a:

– miejscowość,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– ulica,

– identyfikator TERYT ulicy,

– numer porządkowy,

– kod pocztowy,

c) adres elektronicznej skrzynki podawczej,

d) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia:

a) nazwa organu podatkowego,

b) adres siedziby organu podatkowego:

a) miejscowość,

b) identyfikator TERYT miejscowości,

c) ulica,

d) identyfikator TERYT ulicy,

e) numer porządkowy,

f) kod pocztowy;

3) informacje o położeniu obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem:

a) nazwa jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator ewidencyjny,

b) nazwa obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator ewidencyjny lub tylko identyfikator ewidencyjny;

4) data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

5) podstawa dokonanej zmiany:

a) rodzaj dokumentu, jego nazwa, sygnatura i data sporządzenia

lub

b) identyfikator operatu technicznego i data włączenia tego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego;

6) zestawienie zmian zawierające:

a) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem - przed zmianą,

b) dane ewidencyjne obiektów objętych zawiadomieniem - po zmianie.

2. Zakres treści zestawienia zmian, o którym mowa w ust. 6, określają tabele nr 2-7:

Tabela nr 2

Zestawienie zmian dotyczących gruntów
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1Jednostka rejestrowa gruntówPrzestrzeń nazw:

........... Identyfikator

lokalny:

........... Identyfikator

wersji:

...........

Identyfikator jednostki rejestrowej:..........................
1.1Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane

z jednostką rejestrową gruntów (1..*)

Pierwsze imię:

.........

Drugie imię:

.........

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

.........

Drugi człon

nazwiska

złożonego:

.........

Imię ojca:

.........

Imię matki:

.........

Numer ewidencyjny PESEL:

.........

Adres:

miejscowość:

..........

identyfikator TERYT miejscowości:

...........

kod pocztowy:

..........

ulica:

...........

identyfikator

TERYT ulicy:

...............

Numer porządkowy:

...........

Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie, udział we wspólnocie gruntowej):Wartość udziału:

........ Ważność od:

rrrr-mm-dd

Nazwa osoby prawnej:

.........

Numer identyfikacyjny REGON:

.........

Adres siedziby:

miejscowość:

...........

Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie,Wartość udziału:

........

identyfikator TERYT miejscowości:

...........

kod pocztowy:

........... ulica:

...........

identyfikator

TERYT ulicy:

........... numer

porządkowy:

.........

udział we wspólnocie gruntowej):Ważność od:

rrrr-mm-dd

1.2Podmioty ewidencyjne władające gruntami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (0..*) Nazwa podmiotu:

...........

Numer identyfikacyjny REGON,

w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, albo numer ewidencyjny PESEL,

w przypadku

osoby fizycznej:

.........

Adres:

miejscowość:

............

identyfikator

TERYT miejscowości:

............

kod pocztowy:

............

ulica:

............

identyfikator

TERYT ulicy:

............

Numer porządkowy:

...........

Rodzaj władania:

...........

Wartość udziału:

........

Ważność:

od:

rrrr-mm-dd do:

rrrr-mm-dd

1.3Działki ewidencyjne związane

z jednostką rejestrową (1..*)

Przestrzeń nazw:

........... Identyfikator

lokalny:

........... Identyfikator

wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny działki:

............

Numer księgi wieczystej (0.1)1):

............

Wartość katastralna (0..1):

............

Data wyceny: rrrr-mm-dd

Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

.... ha

Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*) Pole powierzchni:

..... ha

1.4Łączne pole powierzchni użytków gruntowych i klasoużytków objętych jednostką rejestrową (1..*) Pole powierzchni:........ ha
Stan po zmianie
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
2Jednostka rejestrowa gruntówPrzestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

............

Identyfikator jednostki rejestrowej: ..........................
2.1Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową gruntów (1..*) Pierwsze imię:

...........

Drugie imię:

...........

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

...........

Drugi człon

nazwiska

złożonego:

...........

Imię ojca:

......... Imię matki:

.........

Numer ewidencyjny PESEL:

.........

Adres:

miejscowość:

.........

identyfikator TERYT miejscowości:

..........

kod pocztowy:

..........

ulica:

.........

identyfikator

TERYT ulicy:

..........

numer

porządkowy:

..........

Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie, udział we wspólnocie gruntowej):Wartość udziału:

........

Ważność od:

rrrr-mm-dd

Nazwa osoby prawnej:

.........

Numer identyfikacyjny REGON:

.........

Adres siedziby:

miejscowość:

.......... identyfikator

TERYT

miejscowości:

..........

kod pocztowy:

..........

ulica:

..........

identyfikator

TERYT ulicy:

..........

numer

porządkowy:

..........

Rodzaj prawa (własność, samoistne posiadanie, udział we wspólnocie gruntowej):Wartość udziału:

........

Ważność od:

rrrr-mm-dd

2.2Podmioty ewidencyjne władające gruntami Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego (0..*) Nazwa podmiotu:

...........

Numer identyfikacyjny REGON:

.........

Adres:

miejscowość:

............

identyfikator TERYT miejscowości:

............

kod pocztowy:

............

ulica:

............

identyfikator

TERYT ulicy:

............

numer porządkowy:

................

Rodzaj władania:

...........

Wartość udziału:

........ Ważność: od:

rrrr-mm-dd

do:

rrrr-mm-dd

2.3Działki ewidencyjne związane

z jednostką rejestrową (1..*)

Przestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

............

Identyfikator wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny działki:

............

Numer księgi wieczystej (0.1):

............

Wartość katastralna (0.1):

.............

Data wyceny: rrrr-mm-dd

Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

.... ha

Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*) Pole powierzchni:

..... ha

2.4Łączne pole powierzchni użytków gruntowych i klasoużytków objętych jednostką rejestrową (1..*) Pole powierzchni: ........ ha

1) Symbol (0..1) oznacza, że określony zestaw informacji może nie wystąpić w zawiadomieniu ani razu albo wystąpić jeden raz.

Tabela nr 3

Zestawienie zmian dotyczących nieruchomości budynkowych
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1Jednostka rejestrowa budynkówPrzestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

............ Identyfikator

wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej budynków:

..........................

1.1Jednostka rejestrowa gruntów związana

z jednostką

rejestrową budynków

Przestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

............ Identyfikator

wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów:

..........................

1.2Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową budynków (1..*) Pierwsze imię:

.................. Drugie imię:

...............

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

...............

Imię ojca:

......... Imię matki:

.........

Numer ewidencyjny PESEL:

.........

Adres:

miejscowość:

.............

identyfikator TERYT

miejscowości:

.............

kod pocztowy:

..............

Wartość udziału we

własności:

........

Ważność od:

rrrr-mm-dd

Drugi człon nazwiska złożonego:

...............

ulica:

..............

identyfikator TERYT

ulicy:

.............

numer porządkowy:

.................

Nazwa osoby prawnej:

.........

Numer identyfikacyjny REGON:

........

Adres siedziby:

miejscowość:

.............

identyfikator TERYT

miejscowości:

..............

kod pocztowy:

.............

ulica:

.............

identyfikator TERYT

ulicy:

.............

numer porządkowy:

..............

Wartość udziału we

własności:

......

Ważność od:

rrrr-mm-dd

1.3Budynki objęte jednostką rejestrową budynków (1..*) Przestrzeń nazw:

............

Identyfikator lokalny:

............

Identyfikator wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny budynku:

.....................

Stan po zmianie
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
2Jednostka rejestrowa budynkówPrzestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

............

Identyfikator wersji:

.............

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej budynków:

....................................

2.1Jednostka rejestrowa gruntów związana z jednostką rejestrową budynkówPrzestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

............

Identyfikator wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów:

...................................

2.2Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane z jednostką rejestrową budynków (1..*) Pierwsze imię:

............... Drugie imię:

...............

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

...............

Drugi człon nazwiska złożonego:

...............

Imię ojca:

......... Imię matki:

.........

Numer ewidencyjny PESEL:

..........

Adres:

miejscowość:

..............

identyfikator TERYT

miejscowości:

.............

kod pocztowy:

............. ulica:

.............

Wartość udziału we

własności:

........

Ważność od:

rrrr-mm-dd

identyfikator TERYT

ulicy:

............. numer porządkowy:

.............

Nazwa osoby prawnej:

..................

Numer identyfikacyjny REGON:

..........

Adres siedziby:

miejscowość:

.............. identyfikator TERYT

miejscowości:

.............

kod pocztowy:

.............. ulica:

.............

identyfikator TERYT

ulicy:

............. numer porządkowy:

.............

Wartość udziału we

własności:

......

Ważność od:

rrrr-mm-dd

2.3Budynki objęte jednostką rejestrową budynków (1..*) Przestrzeń nazw:

............

Identyfikator lokalny:

............ Identyfikator wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny budynku:

......................

Tabela nr 4

Zestawienie zmian danych dotyczących budynków
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1Budynek (1..*) Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny budynku:...
Status budynku (wybudowany, w budowie lub objęty nakazem rozbiórki):
Numer księgi wieczystej:...............
Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych: kod i nazwa rodzaju budynku
Klasa budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: kod i nazwa klasy budynku
Wartość katastralna:....... zł
Data wyceny: rrrr-mm-dd
Data zakończenia budowy: rrrr-mm-dd lub ww
Stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określona szacunkowo):
Data zakończenia przebudowy budynku: rrrr-mm-dd lub ww
Zakres przebudowy budynku:
Stopień pewności ustalenia daty przebudowy budynku (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określona szacunkowo):
Liczba kondygnacji nadziemnych: ...
Liczba kondygnacji podziemnych: ...
Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych: ......
Powierzchnia zabudowy: .... m2
Powierzchnia użytkowa budynku: .... m2
Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji:....
Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości: .. m2
Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych:.. m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: ... m2
Numer rejestru zabytków: .....
Materiał ścian zewnętrznych (mur, drewno, inne materiały):
Dodatkowe informacje o budynku: .........
1.1Adres budynku (0..*) Miejscowość: .....

Identyfikator TERYT miejscowości: ...

Dzielnica (0..1): ...........
Ulica (0..*): ...

Identyfikator TERYT ulicy (0..*): ...

Numer porządkowy (0.*):
1.2Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*) Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

........... Identyfikator

wersji:

...........

Identyfikator działki ewidencyjnej: .....Numer księgi wieczystej (0.. 1): .....
1.3Jednostka rejestrowa

gruntów, z którą są związane działki ewidencyjne i usytuowany na nich budynek

Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

...........

Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów:

...........................

Identyfikator wersji:

...........

1.4Jednostka rejestrowa budynków, z którą jest związany budynek (0..1) Przestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

...........

Identyfikator jednostki rejestrowej budynków:

............................

Dotyczy budynków stanowiących odrębne nieruchomości
Stan po zmianie
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
2Budynek (1..*) Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny budynku: ...
Status budynku (wybudowany, w budowie lub objęte nakazem rozbiórki):
Numer księgi wieczystej: ...............
Rodzaj budynku wg Klasyfikacji Środków Trwałych: kod i nazwa rodzaju budynku
Klasa budynku wg Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych: kod i nazwa klasy budynku
Wartość katastralna: ....... zł
Data wyceny: rrrr-mm-dd
Data zakończenia budowy: rrrr-mm-dd lub ww
Stopień pewności ustalenia daty zakończenia budowy (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określana szacunkowo):
Data zakończenia przebudowy budynku: rrrr-mm-dd lub ww
Zakres przebudowy budynku:
Stopień pewności ustalenia daty przebudowy budynku (data wynikająca z dokumentu, data ze źródeł niepotwierdzonych lub data określana szacunkowo):
Liczba kondygnacji nadziemnych: ...
Liczba kondygnacji podziemnych: ...
Łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych:......
Powierzchnia zabudowy: ... m2
Powierzchnia użytkowa budynku: ... m2
Liczba samodzielnych lokali w budynku ujawnionych w ewidencji: ....
Łączna powierzchnia użytkowa lokali stanowiących odrębne nieruchomości: ... m2
Łączna powierzchnia użytkowa lokali niewyodrębnionych: ... m2
Powierzchnia użytkowa pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku: ... m2
Numer rejestru zabytków: .....
Materiał ścian zewnętrznych (mur, drewno, inne materiały):
Dodatkowe informacje o budynku: .........
2.1Adres budynku (0..*) Miejscowość: .....

Identyfikator TERYT miejscowości: ...

Dzielnica (0..1): ...........
Ulica (0..*): ...

Identyfikator TERYT ulicy (0..*): ...

Numer porządkowy (0..*): ...
2.2Działki ewidencyjne, na których jest usytuowany budynek (1..*) Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

...........

Identyfikator działki ewidencyjnej: .....Numer księgi wieczystej (0..1):

...................

2.3Jednostka rejestrowa gruntów, z którą są związane działki ewidencyjne i usytuowany na nich budynekPrzestrzeń nazw:

............

Identyfikator lokalny: ......

Identyfikator wersji: .......

Identyfikator jednostki rejestrowej gruntów:

...........................

2.4Jednostka rejestrowa

budynków, z którą jest związany budynek (0..1)

Przestrzeń nazw:

............ Identyfikator

lokalny:

............ Identyfikator

wersji:

............

Identyfikator jednostki rejestrowej budynków:

.............................

Dotyczy

budynków stanowiących odrębne nieruchomości

Tabela nr 5

Zestawienie zmian danych dotyczących nieruchomości lokalowych
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1Jednostka rejestrowa lokaliPrzestrzeń nazw:

........... Identyfikator

lokalny:

........... Identyfikator

wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali:

......................................................

1.1Lokal objęty jednostką rejestrową lokaliPrzestrzeń nazw:

... Identyfikator

lokalny: ...

Identyfikator wersji: ...

Identyfikator ewidencyjny lokalu:

.................................

1.2Jednostka rejestrowa gruntów związana

z jednostką rejestrową lokali

Przestrzeń nazw:

... Identyfikator

lokalny: ...

Identyfikator wersji: ...

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów:

.........................................................

1.3Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane

z jednostką rejestrową lokali (1..*)

Pierwsze imię:

...............

Drugie imię:

............... Nazwisko lub pierwszy

człon nazwiska złożonego:

.............. Drugi człon nazwiska

złożonego:

...............

Imię ojca:

.........

..

Imię matki:

.........

Numer

ewidencyjny

PESEL:

........

Adres:

miejscowość:

............

identyfikator TERYT

miejscowości:

.............

kod pocztowy:

............. ulica:

............

identyfikator TERYT

ulicy:

.............

numer porządkowy:

.............

Wartość udziału we

własności:

...... Ważność od:

rrrr-mm-dd

Nazwa osoby prawnej:

.................

Numer identyfikacyjny REGON:

.........

Adres siedziby:

miejscowość:

............

Wartość udziału we własności:

......

identyfikator TERYT

miejscowości:

............. kod pocztowy:

..............

ulica:

............

identyfikator TERYT

ulicy:

..............

numer porządkowy:

.............

Ważność od:

rrrr-mm-dd

1.4Budynek, w którym znajduje się lokalPrzestrzeń nazw:

............

Identyfikator lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny budynku:

......................

Stan po zmianie
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
2Jednostka rejestrowa lokaliPrzestrzeń nazw:

........... Identyfikator

lokalny:

........... Identyfikator

wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej lokali:

.................................

2.1Lokal objęty jednostką rejestrową lokaliPrzestrzeń nazw:

........... Identyfikator

lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny lokalu:

.....................

2.2Jednostka rejestrowa gruntów związana

z jednostką rejestrową

lokali

Przestrzeń nazw:

........... Identyfikator

lokalny:

...........

Identyfikator wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny jednostki rejestrowej gruntów:

...................................

2.3Podmioty ewidencyjne oraz udziały we własności związane

z jednostką rejestrową lokali (1..*)

Pierwsze imię:

.............. Drugie imię:

...............

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

............... Drugi człon nazwiska

złożonego:

...............

Imię ojca:

......... Imię matki:

.........

Nr ewidencyjny

PESEL:

......

Adres:

miejscowość:

............. identyfikator TERYT

miejscowości:

............. kod pocztowy:

..............

ulica:

.............

Wartość udziału we

własności:

......

Ważność od:

rrrr-mm-dd

identyfikator TERYT

ulicy:

.............. numer porządkowy:

.............

Nazwa osoby prawnej:

................

Numer identyfikacyjny REGON:

.........

Adres siedziby:

miejscowość:

............. identyfikator TERYT

miejscowości:

............. kod pocztowy:

............

ulica:

............. identyfikator TERYT

ulicy:

.............. numer porządkowy:

.............

Wartość udziału we

własności:

...... Ważność od:

rrrr-mm-dd

2.4Budynek, w którym znajduje się lokalPrzestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

........... Identyfikator

wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny budynku:

......................

Tabela nr 6

Zestawienie zmian dotyczących lokalu
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1Lokal samodzielnyPrzestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny: ...

Identyfikator wersji: .....

Identyfikator ewidencyjny lokalu: ....
Nr jednostki rejestrowej lokali: ...
Numer księgi wieczystej: ...
Rodzaj lokalu: ....
Powierzchnia użytkowa lokalu: ... m2
Liczba izb: ...
Liczba pomieszczeń przynależnych: ....
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: .......
Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: ...........
Wartość katastralna: .........
Data wyceny: rrrr-mm-dd
Dodatkowe informacje o lokalu: ................
1.1Adres lokaluMiejscowość: .....

Identyfikator TERYT miejscowości: ...

Dzielnica: ...........
Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ...

Numer porządkowy: ...
Nr lokalu: ....
1.2Budynek, w którym

znajduje się lokal

Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

............

Identyfikator

wersji:

...........

Identyfikator ewidencyjny budynku: .....Numer księgi wieczystej (0..1): .....
1.3Pomieszczenia przynależne do lokalu (0..*) Przestrzeń nazw:

...........

Identyfikator lokalny:

...........

Identyfikator

wersji:

...........

Rodzaj pomieszczenia przynależnego:

....................

Powierzchnia:

..... m2

Identyfikator budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne:

.............

Dodatkowe informacje o pomieszczeniu przynależnym:

...

Stan po zmianie
Lp.Nazwa obiektuIdentyfikator IIPNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
2Lokal samodzielnyPrzestrzeń nazw:

............

Identyfikator lokalny:

............

Identyfikator wersji:

............

Identyfikator ewidencyjny lokalu: ....
Nr jednostki rejestrowej lokali: ...
Numer księgi wieczystej: ...
Rodzaj lokalu: ....
Powierzchnia użytkowa lokalu: ... m2
Liczba izb: ...
Liczba pomieszczeń przynależnych: ....
Powierzchnia pomieszczeń przynależnych do lokalu: .......
Numer kondygnacji, na której znajduje się główne wejście do lokalu: ...........
Wartość katastralna: .........
Data wyceny: rrrr-mm-dd
Dodatkowe informacje o lokalu: ................
2.1Adres lokaluMiejscowość: .....

Identyfikator TERYT miejscowości: ...

Dzielnica: ...........
Ulica: .....

Identyfikator TERYT ulicy: ...

Numer porządkowy: ...
Numer lokalu: ...
2.2Budynek, w którym znajduje

się lokal

Przestrzeń nazw:

.............

Identyfikator lokalny:

.............

Identyfikator wersji:

.............

Identyfikator ewidencyjny budynku:

.....

Numer księgi wieczystej (0..1):

...................

2.3Pomieszczenia przynależne do

lokalu (0..*)

Przestrzeń nazw:

.............

Identyfikator lokalny:

.............

Identyfikator wersji:

.............

Rodzaj pomieszczenia przynależnego:

.............

Powierzchnia: ..... m2Identyfikator budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przynależne:

.............

Dodatkowe informacje

o pomieszczeniu przynależnym:

.........

Tabela nr 7

Zestawienie zmian danych dotyczących dzierżawy
Stan przed zmianą
Lp.Nazwa obiektuNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
1DzierżawaIdentyfikator ewidencyjny dzierżawy: ....
Opis przedmiotu dzierżawy: ..........
Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy:
Ważność od: rrrr-mm-dd
Ważność do: rrrr-mm-dd
1.1Działki ewidencyjne będące w całości przedmiotem dzierżawy (0..*) Identyfikator ewidencyjny działki:

............

Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

.... ha

Oznaczenie użytku gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*) Pole powierzchni:

... ha

1.2Działki ewidencyjne będące w części przedmiotem dzierżawy (0..*) Identyfikatory ewidencyjne działek ewidencyjnych:

...............................

1.3Budynki będące przedmiotem dzierżawy (0..*) Identyfikatory ewidencyjne budynków:........
1.4Dzierżawca i udział w dzierżawie (1..*) Pierwsze imię:

............ Drugie imię:

............

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

.............

Imię ojca:

........... Imię matki:

...........

Numer ewidencyjny PESEL:

......

Adres:

miejscowość:

................

identyfikator TERYT

miejscowości:

................ kod pocztowy:

................

Wartość udziału w dzierżawie:

.......

Drugi człon nazwiska

złożonego:

.............

ulica:

................ identyfikator TERYT

ulicy:

................ numer porządkowy:.

Nazwa osoby

prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej:

..............

Numer identyfikacyjny REGON:

.........

Adres siedziby:

miejscowość:

.................

identyfikator TERYT

miejscowości:

................. kod pocztowy:

................ ulica:

.................

identyfikator TERYT

ulicy:

................ numer porządkowy:

...............

Wartość udziału w dzierżawie:

.......

Stan po zmianie
Lp.Nazwa obiektuNazwa atrybutu i jego wartośćUwagi
2DzierżawaIdentyfikator ewidencyjny dzierżawy: ....
Opis przedmiotu dzierżawy: ..........
Powierzchnia gruntów będących przedmiotem dzierżawy: .....
Ważność od: rrrr-mm-dd
Ważność do: rrrr-mm-dd
2.1Działki ewidencyjne będące w całości przedmiotem dzierżawy (0..*) Identyfikator ewidencyjny działki:

............

Pole powierzchni działki ewidencyjnej:

.... ha

Oznaczenie użytku

gruntowego lub użytku gruntowego i klasy gruntów (klasoużytków) (1..*)

Pole powierzchni:

.....ha

2.2Działki ewidencyjne będące w części przedmiotem dzierżawy (0..*) Identyfikatory ewidencyjne działek ewidencyjnych:

...............................

2.3Budynki będące przedmiotem dzierżawy (0..*) Identyfikatory ewidencyjne budynków:........
2.4Dzierżawca i udział w dzierżawie (1..*) Pierwsze imię:

............. Drugie imię:

.............

Nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego:

............. Drugi człon nazwiska

złożonego:

.............

Imię ojca:

.............

Imię matki:

.............

Numer ewidencyjny PESEL:

......

Adres:

miejscowość:

.................

identyfikator TERYT

miejscowości:

................ kod pocztowy:

................ ulica:

................

identyfikator TERYT

ulicy:

................ Numer porządkowy:

................

Wartość udziału w dzierżawie:

.......

IV.

 Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do organu podatkowego podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

V.

 Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadania starosty w zakresie ewidencji gruntów i budynków,

b) adres siedziby jednostki organizacyjnej, o której mowa w lit. a:

– miejscowość,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– ulica,

– identyfikator TERYT ulicy,

– numer porządkowy,

– kod pocztowy,

c) adres elektronicznej skrzynki podawczej,

d) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia - adres siedziby Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR):

a) miejscowość,

b) identyfikator TERYT miejscowości,

c) ulica,

d) identyfikator TERYT ulicy,

e) numer porządkowy,

f) kod pocztowy;

3) informacje o położeniu obiektów ewidencyjnych objętych zawiadomieniem:

a) nazwa jednostki ewidencyjnej i jej identyfikator ewidencyjny,

b) nazwa obrębu ewidencyjnego i jego identyfikator ewidencyjny lub tylko identyfikator ewidencyjny,

c) identyfikator informacji przestrzennej dotyczącej działki ewidencyjnej oraz jej identyfikator ewidencyjny,

d) identyfikator informacji przestrzennej dotyczącej konturu użytku gruntowego oraz jego identyfikator ewidencyjny;

4) data wprowadzenia zmiany w bazie danych ewidencji gruntów i budynków;

5) podstawa dokonanej zmiany:

a) rodzaj dokumentu, jego nazwa, sygnatura i data sporządzenia

lub

b) identyfikator operatu technicznego i data włączenia tego operatu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

2. Dane przestrzenne dotyczące obiektów objętych zawiadomieniem, niezbędne do aktualizacji bazy danych KSEP Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pozyskuje z centralnego repozytorium za pomocą usług sieciowych.

VI.

 Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w ewidencji gruntów i budynków adresowanego do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ZAŁĄCZNIK Nr  4

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O ZMIANACH DANYCH DOKONANYCH W KSIĘDZE WIECZYSTEJ ORAZ SCHEMATY XML TYCH ZAWIADOMIEŃ

I.

 Treść zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej

1. Treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej są:

1) informacje dotyczące nadawcy zawiadomienia:

a) nazwa sądu rejonowego,

b) siedziba sądu - miejscowość,

c) kod wydziału,

d) numer wydziału,

e) nazwa wydziału,

f) adres elektronicznej skrzynki podawczej,

g) numer telefonu;

2) informacje dotyczące adresata zawiadomienia:

a) nazwa organu,

b) siedziba organu - miejscowość;

3) numer księgi wieczystej, której dotyczy zawiadomienie;

4) typ księgi wieczystej;

5) imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe sędziego lub referendarza sądowego dokonującego w księdze wieczystej wpisu, którego skutkiem jest przekazanie zawiadomienia;

6) data wpisu w księdze wieczystej, który spowodował zmianę w centralnej bazie danych ksiąg wieczystych, w formacie: rrrr-mm-dd;

7) informacje o położeniu nieruchomości (1..*):

a) numer porządkowy - kolejny numer położenia nieruchomości,

b) województwo,

c) powiat,

d) gmina,

e) miejscowość,

f) dzielnica;

8) informacje o obszarze nieruchomości gruntowej oraz jednostce miary tego obszaru;

9) informacje o oznaczeniu działek ewidencyjnych składających się na nieruchomość (0..*):

a) identyfikator działki,

b) numer działki,

c) obręb ewidencyjny:

– numer obrębu lub

– nazwa obrębu,

d) położenie - wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w pkt 7 lit. a;

10) informacje dotyczące budynku stanowiącego odrębną nieruchomość (0..*):

a) identyfikator budynku,

b) identyfikator działki ewidencyjnej, na której jest usytuowany budynek (0..*),

c) położenie - wskazanie numeru porządkowego, o którym mowa w pkt 7 lit. a,

d) dane adresowe budynku (0..*):

– nazwa ulicy, przy której jest usytuowany budynek,

– numer porządkowy, którym został oznaczony budynek,

e) łączna liczba kondygnacji nadziemnych i podziemnych,

f) liczba samodzielnych lokali w budynku,

g) powierzchnia użytkowa budynku oraz jednostka miary tej powierzchni,

h) przeznaczenie budynku (oznaczenie funkcji użytkowej budynku),

i) informacje o nieruchomości, na której jest usytuowany budynek - jeżeli budynek jest odrębnym od gruntu przedmiotem własności, innym niż związany z użytkowaniem wieczystym gruntu, lub do którego przysługuje prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (0..*):

– numer księgi wieczystej prowadzonej dla nieruchomości, na której jest usytuowany budynek,

lub w razie braku takiej księgi

- numer obrębu,

- numer działki ewidencyjnej, na której jest usytuowany budynek,

j) informacja o wyodrębnionych lokalach w budynku (0..*), w tym numer lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz numer księgi wieczystej założonej dla wyodrębnionego lokalu;

11) informacje dotyczące lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość:

a) identyfikator lokalu według ewidencji gruntów i budynków,

b) numer lokalu,

c) ulica, przy której jest usytuowany budynek, w którym znajduje się lokal,

d) numer porządkowy, którym został oznaczony budynek,

e) przeznaczenie lokalu,

f) kondygnacja - oznaczenie kondygnacji, na której jest usytuowane główne wejście do lokalu,

g) opis lokalu (0..*):

– rodzaj izby,

– liczba izb wchodzących w skład lokalu,

h) opis pomieszczeń przynależnych do lokalu (0..*):

– rodzaj pomieszczenia,

– liczba pomieszczeń przynależnych,

i) pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych oraz jednostka miary tych powierzchni;

12) informacje dotyczące własności (współwłasności) (0..*):

a) w przypadku własności osoby fizycznej (0..*):

– pierwsze imię,

– drugie imię,

– nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

– drugi człon nazwiska złożonego,

– imię ojca,

– imię matki,

– numer ewidencyjny PESEL,

– wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

b) w przypadku własności osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (0..*):

– nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - firma,

– siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub siedziba firmy,

– numer identyfikacyjny REGON,

– wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

c) w przypadku własności Skarbu Państwa (0..*):

– nazwa "Skarb Państwa",

– nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

– siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

- wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

d) w przypadku własności jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi (0..*):

– nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi,

– siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi,

– numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi,

– wielkość udziału w prawie własności i rodzaj wspólności, jeżeli prawo własności przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*), a w przypadku samorządowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd:

– - nazwa samorządowej jednostki organizacyjnej,

– - siedziba samorządowej jednostki organizacyjnej,

– - numer identyfikacyjny REGON samorządowej jednostki organizacyjnej;

12) informacje dotyczące użytkowania wieczystego (współużytkowania wieczystego):

a) w przypadku osoby fizycznej (0..*):

– pierwsze imię,

– drugie imię,

– nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

– drugi człon nazwiska złożonego,

– imię ojca,

– imię matki,

– numer ewidencyjny PESEL,

– wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

b) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną (0..*):

– nazwa osoby prawnej lub nazwa jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a w przypadku przedsiębiorcy - firma,

– siedziba osoby prawnej, siedziba jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, lub siedziba firmy,

– numer identyfikacyjny REGON,

– wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

c) w przypadku Skarbu Państwa (0..*):

– nazwa "Skarb Państwa",

– nazwa organu reprezentującego Skarb Państwa, osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

– siedziba osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

– numer identyfikacyjny REGON osoby prawnej, której powierzono wykonywanie praw Skarbu Państwa, lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której oddano nieruchomość w trwały zarząd lub zarząd,

– wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*),

d) w przypadku jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi (0..*):

– nazwa jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi,

– siedziba jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi,

– numer identyfikacyjny REGON jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego, do którego wchodzi,

– wielkość udziału w prawie użytkowania wieczystego i rodzaj wspólności, jeżeli prawo użytkowania wieczystego przysługuje kilku podmiotom wspólnie (0..*).

2. Dane, o których mowa w ust. 1, jeżeli nie są treścią księgi wieczystej, nie są również treścią zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej.
3. Zawiadomienie o zamknięciu księgi wieczystej zawiera:

1) dane, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4;

2) informację o treści: "Księga wieczysta została zamknięta.".

II.

 Schemat XML zawiadomienia o zmianach danych dokonanych w księdze wieczystej

ZAŁĄCZNIK Nr  5

TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O ZMIANACH DOKONANYCH W BAZIE DANYCH PESEL DOTYCZĄCYCH OSOBY FIZYCZNEJ UJAWNIONEJ W EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW ORAZ SCHEMAT XML TEGO ZAWIADOMIENIA

I.

 Treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL

1. Na treść zawiadomienia o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL dotyczących osoby fizycznej ujawnionej w ewidencji gruntów i budynków składają się:

1) napis w brzmieniu: "Zawiadomienie o zmianach dokonanych w bazie danych PESEL";

2) data dokonanej zmiany w formacie: rrrr-mm-dd;

3) numer PESEL osoby, której dotyczy zmiana;

4) rodzaj zmiany:

a) zmiana nazwiska,

b) zmiana imienia lub imion,

c) zmiana imienia lub imion rodziców,

d) zmiana adresu miejsca pobytu stałego,

e) data zgonu,

f) zmiana numeru PESEL,

g) zmiana obywatelstwa;

5) aktualne dane osoby, której dotyczy zawiadomienie:

a) pierwsze imię,

b) drugie imię,

c) nazwisko lub pierwszy człon nazwiska złożonego,

d) drugi człon nazwiska złożonego,

e) PESEL,

f) imiona rodziców,

g) adres miejsca pobytu stałego:

– województwo,

– identyfikator TERYT województwa,

– powiat,

– identyfikator TERYT powiatu,

– gmina,

– identyfikator TERYT gminy,

– miejscowość,

– identyfikator TERYT miejscowości,

– dzielnica,

– ulica,

– identyfikator TERYT ulicy,

– numer porządkowy,

h) obywatelstwo.

2. W przypadku gdy przyczyną zawiadomienia jest zgon osoby, na treść zawiadomienia składają się informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3, pkt 4 lit. d, pkt 5 lit. a-c, oraz informacja o treści "data zgonu - rrrr-mm-dd".
3. Schemat XML dotyczący zawiadomień o zmianach dokonywanych w bazie danych PESEL umieszcza się w centralnym repozytorium wzorów dokumentów elektronicznych, o którym mowa w art. 19b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

II.

 Schemat XML dotyczący zawiadomienia o zmianach dokonywanych w bazie danych PESEL

ZAŁĄCZNIK Nr  6

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES I HARMONOGRAM DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU WDROŻENIE PEŁNEJ FUNKCJONALNOŚCI ZSIN

Lp. działaniaDziałanieLp. zadaniaZadanieTermin wykonania zadaniaPodmioty właściwe do wykonania zadania
1Utworzenie i wdrożenie infrastruktury technicznej ZSIN1.1Opracowanie i uzgodnienie projektu techniczno-implementacyjnego ZSIN

opisującego architekturę logiczną i fizyczną systemu, a ponadto:

1) strukturę bazy danych zawartych w centralnym repozytorium;

2) komponenty oprogramowania zarządzającego centralnym repozytorium - ich funkcjonalność, strukturę oraz usługi związane ze zbiorami danych zawartych w centralnym repozytorium;

3) interfejsy zapewniające komunikację między centralnym repozytorium

a innymi systemami teleinformatycznymi włączonymi do ZSIN: ewidencją gruntów i budynków, systemem ksiąg wieczystych, PESEL, REGON, TERYT, KSEP;

4) mechanizmy przekazywania zawiadomień:

a) o zmianach danych ewidencji gruntów i budynków - do systemu ksiąg wieczystych oraz do systemów ewidencji podatkowej podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,

b) o nowych wpisach w księgach wieczystych - do ewidencji gruntów i budynków,

c) o zmianach danych w PESEL - do ewidencji gruntów i budynków;

5) mechanizmy zapewniające bezpieczeństwo systemu;

6) plan testów systemu

12 miesięcy od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, ministrem właściwym do spraw informatyzacji, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

1.2Opracowanie na podstawie projektów pilotażowych wytycznych technicznych określających minimalne wymagania dotyczące systemów teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów

i budynków wynikające z potrzeb ZSIN

12 miesięcy od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju
1.3Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia ewidencji gruntów i budynków rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 5 rozporządzenia24 miesiące od dnia wejścia

w życie

rozporządzenia

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu
1.4Wprowadzenie w systemie informatycznym stosowanym do prowadzenia ksiąg wieczystych rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia24 miesiące od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Minister Sprawiedliwości
1.5Wprowadzenie w systemach teleinformatycznych stosowanych do prowadzenia REGON oraz TERYT rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 3 rozporządzenia24 miesiące od dnia wejście

w życie rozporządzenia

Prezes Głównego Urzędu

Statystycznego

1.6Wprowadzenie w systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności rozwiązań technicznych umożliwiających realizację funkcjonalności określonych w § 8 ust. 4 rozporządzenia24 miesiące od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Prezes Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa

1.7Zakup sprzętu informatycznego niezbędnego do stworzenia ZSIN18 miesięcy od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju
1.8Wykonanie i instalacja oprogramowania ZSIN zgodnie z projektem techniczno-implementacyjnym24 miesiące od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju we współpracy

z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, starostami, prezydentami miast na prawach powiatu

2Utworzenie centralnego repozytorium2.1Utworzenie dla poszczególnych powiatów inicjalnej bazy danych zawartych w centralnym repozytorium, przeprowadzenie testów jej aktualizacji oraz dokonanie niezbędnych zmian w oprogramowaniu ZSIN lub systemie teleinformatycznym stosowanym do prowadzenia ewidencji gruntów

i budynków

36 miesięcy od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu
2.2Utworzenie dla poszczególnych powiatów bazy danych zawartych

w centralnym repozytorium podlegającej aktualizacji, o której mowa w § 6 rozporządzenia

40 miesięcy od dnia wejścia

w życie

rozporządzenia

Starostowie, prezydenci miast na prawach powiatu
3Wdrożenie pełnej funkcjonalności ZSIN42 miesiące od dnia wejścia

w życie rozporządzenia

Główny Geodeta Kraju we współpracy z Ministrem Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, Prezesem Głównego Urzędu Statystycznego, Prezesem Agencji Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa, starostami, prezydentami miast na prawach powiatu