Zgłoszenie przez Polskę przystąpienia do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.47.447

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 czerwca 1932 r.

OŚWIADCZENIE RZĄDOWE
z dnia 22 marca 1932 r.
w sprawie zgłoszenia przez Polskę przystąpienia do porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r.

Podaje się niniejszem do wiadomości, zgodnie z odnośnym komunikatem Rządu Szwajcarskiego, że, w myśl postanowień art. 5 porozumienia madryckiego z dnia 14 kwietnia 1891 r., dotyczącego zwalczania fałszywych oznaczeń pochodzenia towarów, przejrzanego w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r., oraz w myśl postanowień art. 16 Konwencji Związkowej Paryskiej z dnia 20 marca 1883 r. o ochronie własności przemysłowej, przejrzanej w Brukseli dnia 14 grudnia 1900 r., w Waszyngtonie dnia 2 czerwca 1911 r. i w Hadze dnia 6 listopada 1925 r. (Dz. U. R.P. z 1932 r. Nr 2, poz. 8):
1.
zostało zgłoszone Rządowi Szwajcarskiemu dnia 23 października 1928 r. w imieniu Rządu Polskiego przystąpienie Rzeczypospolitej Polskiej do wyżej wymienionego porozumienia madryckiego,
2.
Rząd Szwajcarski przystąpienie Polski do tegoż porozumienia madryckiego podał w dniu 10 listopada 1928 r. do wiadomości Państw, należących do Międzynarodowego Związku Ochrony Własności Przemysłowej.