Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2030

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 15 października 2018 r.
w sprawie zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa

Na podstawie art. 4b ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2018 r. poz. 644 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa lub udziału w nim;
2) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności przedsiębiorstwa.
§  2.  Określa się wzór zgłoszenia o nabyciu własności przedsiębiorstwa, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Zgłoszenie o nabyciu własności przedsiębiorstwa zawiera następujące dane:
1) datę nabycia;
2) datę powstania obowiązku podatkowego;
3) miejsce i cel składania zgłoszenia;
4) dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania podatnika obowiązanego do złożenia zgłoszenia;
5) dane identyfikacyjne i ostatni adres zamieszkania spadkodawcy;
6) tytuł i przedmiot nabycia oraz wielkość nabytego udziału w przedsiębiorstwie;
7) rodzaj dokumentu potwierdzającego nabycie;
8) dane dotyczące rzeczy lub praw majątkowych wchodzących w skład nabytego przedsiębiorstwa, w tym ich wartość rynkową;
9) podpis nabywcy (pełnomocnika).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

SD-ZP ZGŁOSZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

wzór

SD-ZP/A INFORMACJA O POZOSTAŁYCH SKŁADNIKACH PRZEDSIĘBIORSTWA

wzór

1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 92).