§ 6. - Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.
§  6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.