§ 5. - Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.
§  5.
O zmianach stanu faktycznego i prawnego ujętego w zgłoszeniu w pkt 1-3, zaistniałych od czasu ostatniego zgłoszenia, przedsiębiorca informuje w formie pisemnej Prezesa URTiP oraz przedstawia dokumenty, o których mowa w § 3 ust. 3.