§ 4. - Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.
§  4.
Jeżeli zgłoszenie jest niekompletne, Prezes URTiP wzywa przedsiębiorcę do uzupełnienia zgłoszenia w terminie 3 dni, licząc od dnia doręczenia wezwania, informując że w razie nieuzupełnienia zgłoszenia w tym terminie, pozostaje ono bez rozpoznania.