§ 3. - Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.
§  3.
1.
Przedsiębiorca zamierzający wykonywać w sieci publicznej działalność telekomunikacyjną niewymagającą posiadania zezwolenia telekomunikacyjnego dokonuje zgłoszenia tej działalności co najmniej na 28 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia.
2.
Zgłoszenie składa się w formie pisemnej zgodnie z wzorem, o którym mowa w § 2, do Prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, zwanego dalej "Prezesem URTiP", niezależnie od rodzaju zgłaszanej działalności telekomunikacyjnej oraz formy prawnej przedsiębiorcy.
3.
Przedsiębiorca wraz ze zgłoszeniem przedstawia dokumenty pozwalające Prezesowi URTiP stwierdzić, że dane przedsiębiorcy zawarte w zgłoszeniu są zgodne ze stanem faktycznym.