§ 1. - Zgłoszenie działalności telekomunikacyjnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.125.1308

Akt utracił moc
Wersja od: 2 czerwca 2004 r.
§  1.
Rozporządzenie określa wzór zgłoszenia działalności telekomunikacyjnej niewymagającej zezwolenia, zwanego dalej "zgłoszeniem", oraz tryb jego składania.